FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KILDE: RE­GJE­RIN­GEN.NO

«Hotspots»

● Eu-kom­mi­sjo­nen job­ber kon­ti­nu­er­lig med til­taks­pak­ker for å hans­kes med flykt­nings­trøm­men til Euro­pa. Ett av til­ta­ke­ne fore­slått i 2015 er så­kal­te «hotspots», det vil si styr­ke­de an­komst- og re­gist­re­rings­sent­re i Hel­las og Ita­lia.

● Fra 2015 er det også blitt job­bet med en per­ma­nent re­lo­ka­li­se­rings­mekan­si­me, en fel­les euro­pe­isk lis­te for tryg­ge opp­rin­nel­ses­land, en mer ef­fek­tiv re­tur­po­li­tikk – samt økt fo­kus på de uten­riks­po­li­tis­ke løs­nin­ge­ne som må på plass og økt støt­te til flykt­nin­ger i re­gio­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.