Google­in­ge­ni­ør for­klar­te lav kvinne­an­del med bio­lo­gi

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Goog­le er i hardt vær etter at en an­satt lek­ket et do­ku­ment der den lave an­de­len kvin­ne­li­ge It-top­per be­grun­nes med «bio­lo­gis­ke år­sa­ker».

– Jeg slår bare fast at det at in­ter­es­ser og fer­dig­he­ter er for­skjel­li­ge mel­lom kvin­ner og menn, blant an­net skyl­des bio­lo­gis­ke år­sa­ker og at dis­se for­skjel­le­ne kan­skje for­kla­rer hvor­for vi ikke ser like man­ge kvin­ner i IT­job­ber og le­der­rol­ler, he­ter det i do­ku­men­tet som er kom­po­nert av en ano­nym, mann­lig pro­gram­vare­in­ge­ni­ør.

Do­ku­men­tet, på om­kring 3.000 ord, har gått vi­ralt i USA der det er stemp­let som sexis­tisk og har blåst nytt liv i de­bat­ten om man­gel på mang­fold i It-bran­sjen.

Iføl­ge for­fat­te­ren har menn for­ut­set­nin­ger som gjør dem bed­re data­pro­gram­me­re­re. Kvin­ner, der­imot, «har mer åpen­het for fø­lel­ser og kunst­ne­ris­ke om­rå­der fram­for ide­er».

I etter­kant av lek­ka­sjen har Goog­les vise­di­rek­tør for mang­fold, Da­ni­el­le Brown, sendt ut en e-post til alle an­sat­te an­gå­en­de do­ku­men­tet.

– Det­te er ikke et syns­punkt som jeg el­ler det­te sel­ska­pet støt­ter, frem­mer el­ler opp­ford­rer til. Vi er eni­ge om at mang­fold og in­klu­de­ring er kri­tisk for vår suk­sess som sel­skap, og vi kom­mer til å fort­set­te å stå for det.

Det er ikke kjent om do­ku­men­tet får kon­se­kven­ser for for­fat­te­rens jobb.

For ti­den er 69 pro­sent av Goog­les an­sat­te menn, mens an­de­len menn i It-re­la­ter­te stil­lin­ger i be­drif­ten lig­ger på 80 pro­sent. Hos App­le er 70 pro­sent av de an­sat­te menn.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.