– In­ter­es­sen har eks­plo­dert

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - STEI­NAR VINDSLAND

– In­ter­es­sen for bruk av bit­co­in og an­nen krypto­va­lu­ta har eks­plo­dert det sis­te halv­året, sier Step­han Nils­son som er leder i Nor­ges bit­coin­for­ening.

Der­med slip­per man at de på­vir­ker va­luta­kur­ser og ver­di­er. Dess­uten er det et helt åpent sys­tem som gjør at man kan spo­re alle trans­ak­sjo­ner som skjer, sier Nils­son.

Han me­ner det­te er de­mo­kra­ti­se­ren­de, ved at man fra­tar myn­dig­he­ter sty­rin­gen.

Han inn­røm­mer at det nok enda vil ta noe tid før krypto­va­lu­ta vil være dag­lig­dags. Men han tror de­bet­kor­tet, som blant and­re Tenx har ut­vik­let, vil være en fin mel­lom­løs­ning inn­til krypto­va­lu­ta kan fun­ge­re side om side med da­gens penge­sys­te­mer.

– Hvil­ke ut­ford­rin­ger får of­fent­li­ge myn­dig­he­ter med å etter­gå og kon­trol­le­re at skat­ter og ge­vins­ter rap­por­te­res inn?

– Det blir en ut­ford­ring, og det er vik­tig at myn­dig­he­te­ne føl­ger med på hva som skjer, sier Nils­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.