Støtt po­li­ti­et!

Faedrelandsvennen - - MENING - ASTRI UDØ NILSEN, Vennesla

Jeg fø­ler meg så inn i gran­skau­en lei meg over at po­li­ti­et skal bli skjelt ut for om­trent alt de gjør!

●● De job­ber for å be­va­re ro og fred og trygg­het for oss alle sam­men. Set­ter liv­e­ne på spill of­te­re enn vi aner...

Den­ne gan­gen var det na­zis­te­ne. Vi skal være vel­dig gla­de for at ikke noen fikk gå til mot-an­grep i Mar­kens den da­gen. Fullt opp­rør med tåre­gass og ned-tråk­ke­de barn had­de mu­li­gens blitt et gru­somt re­sul­tat. For­ri­ge gang en mann som valg­te å sky­te på po­li­ti­et for der­et­ter å for­sø­ke å stik­ke av med vå­pen i hånd.

Vi kan gå i dek­ning og stik­ke fra i en sånn si­tua­sjon. Det kan ikke po­li­ti­et. De må løse si­tua­sjo­nen og bli væ­ren­de til alt er trygt for oss and­re. Han kun­ne ikke få kjø­re vi­de­re og kan­skje sky­te på fle­re. Men po­li­ti­et får igjen kri­tikk!

Må de kjø­re etter en far­lig bi­list som vel­ger å trå speeden i bånn og som da blir en stor fare for and­re får de også mas­se pep­per. Er snart ikke gren­ser for hvor mye dritt de skal ta imot, alle dis­se ut­dan­ne­de menn og kvin­ner som har valgt po­li­ti-yr­ket og alle fa­rer som de må gjen­nom.

Man­ge sa­ker som skri­ves i media er ofte kri­tikk og svart­ma­ling uten at vi egent­lig vet hva som lig­ger bak av­gjø­rel­ser tatt av po­li­ti­et. Vi må snart be­gyn­ne å vise at vi sto­ler på at de vet hva som skal til for å unn­gå bråk og trus­ler for oss.

Blir bare så lei av sin­te, trang­syn­te og hevn­gjer­ri­ge « fuck the po­lice» - me­nin­ger!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.