Tan­ker etter en nazi­de­mon­stra­sjon

Faedrelandsvennen - - MENING - EINAR SVERDRUP

I vårt de­mo­kra­ti vil det all­tid kos­te oss mest å heg­ne om yt­rings­fri­he­ten når det «blå­ser som mest».

Det­te ble ty­de­lig il­lust­rert i etter­kant av den fa­mø­se nazi-de­mon­stra­sjo­nen i byen vår ny­lig. Po­li­ti­et, som ak­sep­ter­te mar­sjen gjen­nom Mar­kens, har fått sterk kri­tikk av «alle».

Jeg me­ner at po­li­ti­et gjor­de en rik­tig be­slut­ning - bå­de po­liti­fag­lig og prin­si­pi­elt. La det ikke være noen tvil: Den så­kal­te Nor­dis­ke mot­stands­be­ve­gel­se er en av­skye­lig grup­pe­ring med me­nin­ger man må be­kjem­pe med alle lov­li­ge mid­ler! Men det er ikke i de­mo­kra­ti­ets ånd ge­ne­relt å nek­te folk med av­skye­li­ge me­nin­ger sin yt­rings­fri­het:

For noen år si­den lot man «Pro­fe­tens um­mah» de­mon­stre­re for vol­de­lig isla­mis­me i Oslo. I yt­rings­fri­he­tens navn! For noen ti­år si­den lot man Ml-be­ve­gel­sen de­mon­stre­re for dik­ta­tur i Nor­ge. I yt­rings­fri­he­tens navn. Det­te var dis­ku­tab­le, men kor­rek­te be­slut­nin­ger.

Selv­sagt er det nes­ten uut­hol­de­lig å se po­li­tis­ke eks­tre­mis­ter mar­sje­re i ga­te­ne våre med sine hat­bud­skap. Men jeg me­ner at vi er nødt til tåle det - i et sam­funn som øns­ker å heg­ne om de­mo­kra­ti og yt­rings­fri­het. I ste­det for å gi dem de re­ak­sjo­ne­ne de øns­ker; bråk og bred medie­dek­ning: Snu ryg­gen til dem!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.