Læ­rer­kom­pe­tan­se for hør­sels­hem­me­de barn

Faedrelandsvennen - - MENING - OLE O. BERGE, HLF Kris­tian­sand

I 2020 er en mil­lion nord­menn hør­sels­hem­met. HLF (Hør­sels­hem­me­des Lands­for­bund) set­ter det­te året fo­kus på hør­sels­hem­me­de barn og un­ges psy­kis­ke helse.

●● Barn og unge med hør­sels­ut­ford­rin­ger for­tel­ler om mob­bing, mang­len­de triv­sel og uten­for­skap. Re­sul­ta­ter fra HLFS un­der­sø­kel­se (mai 2017) vi­ser at 28 % av hør­sels­hem­me­de ele­ver opp­le­ver å bli mob­bet fle­re gan­ger i måne-

den. Til­sva­ren­de tall fra elev­un­der­sø­kel­sen 2016 vi­ser 4,6 %.

●● 1 av 6 (16,7 %) av dem som blir mob­bet sva­rer at læ­re­ren er den som mob­ber.

●● 6 av 10 (60,7 %) sva­rer at mob­bin­gen skjer i klasse­rom­met.

●● 1 av 3 (31 %) sva­rer at sko­len viss­te om mob­bin­gen, men ikke gjor­de noe.

På grunn av mang­len­de triv­sel, dår­lig hør­sels­tek­nisk til­rette­leg­ging og lav kom­pe­tan­se i sko­len, får den­ne grup­pen også ofte sva­ke­re fag­li­ge re­sul­ta­ter enn and­re.

Dis­se bar­na tren­ger læ­re­re med kunn­skap og for­stå­el­se om hør­sels­hem­ming, tek­nisk til­rette­leg­ging og uni­ver­sell ut­for­ming.

HLF kre­ver at straks­til­tak set­tes i gang, og at læ­rer­ut­dan­ning og vi­dere­ut­dan­ning for læ­re­re tar opp i seg hør­sels­pe­da­go­gikk. Det­te kan skje gjen­nom mid­ler på Stats­bud­sjet­tet 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.