Re­gje­rin­gens vann­sku­ter­slipp

Faedrelandsvennen - - MENING - SILJE LUNDBERG OG CHRISTIAN BØRS LIND, Na­tur­vern­for­bun­det

Re­gje­rin­gens vann­sku­ter­slipp sen­der Nor­ge enda en gang mot bun­nen blant land som prø­ver å ba­lan­se­re mel­lom hen­syn til hva som gag­ner de få, folk flest og til sår­bar na­tur.

Land som Aust­ra­lia, Ita­lia, Spa­nia, Tysk­land, Dan­mark, Frank­ri­ke har nå stren­ge­re na­sjo­nal re­gu­le­ring av ver­stin­gen blant sjø­gå­en­de do­nin­ger enn Nor­ge har fått.

Re­gje­rin­gen me­ner at Nor­ges va­rier­te kyst gjør et over­ord­net re­gel­verk uhen­sikts­mes­sig, og opp­hev­de for­bu­det mot vann­sku­te­re in­nen­for 400 me­ter fra land (500 me­ter i fersk­vann). Det­te for­bu­det var re­la­tivt en­kelt å for­hol­de seg til, og frem for alt: Det bi­dro be­ty­de­lig til å skjer­me sår­ba­re fugle­be­stan­der og til å sik­re mer fre­de­lig fri­lufts­liv for folk flest.

Re­gje­rin­gen vil i ste­det over­late til kom­mu­ne­ne å ut­for­me egne for­skrif­ter, og be­skri­ver det som et grep for å styr­ke lo­kal­de­mo­kra­ti­et. Hva me­ner så kom­mu­ne­ne selv om re­gje­rin­gens for­slag?

I hø­rings­run­den om for­sla­get tal­te kom­mu­ne­ne re­gje­rin­gen midt imot. De al­ler fles­te vil­le ikke ha re­gje­rin­gens vann­sku­ter­slipp. Opp­tel­lin­ger Na­tur­vern­for­bun­det har gjort, vi­ser at 80 % av de 77 kom­mu­ne­ne som avga egen ut­ta­lel­se sa blankt nei til å fjer­ne fel­les na­sjo­na­le reg­ler. Blant dem var Oslo, Kris­tian­sand, Stav­an­ger, Ber­gen og Trond­heim, små og mel­lom­sto­re kom­mu­ner fra svenske­gren­sa til Ba­rents­ha­vet, det gjaldt en­da­til for en lang rek­ke Høy­re- og Frp-styr­te kom­mu­ner.

Man­ge av dis­se kom­mu­ne­ne bruk­te nett­opp lo­kal­de­mo­kra­ti­et til grun­di­ge lo­ka­le pro­ses­ser før de gjor­de ved­tak, fle­re av dem er tuf­tet på fle­re si­der lan­ge ut­ta­lel­ser. Her gjør kom­mu­ne­ne rede for at de ver­ken har ka­pa­si­tet el­ler kom­pe­tan­se til å ut­for­me eget re­gel­verk. De fles­te øns­ker ikke fle­re ulyk­ker, ikke økt tra­fikk nær­me­re bade­stren­der, fugle­hol­mer og kyst- na­sjo­nal­par­ker. Svært man­ge pe­ker på at et vir­var av uli­ke for­skrif­ter blir uhen­sikts­mes­sig. Men kom­mu­ne­ne tal­te for døve ører. Mer moro, støy og fri­het for de få står langt høy­ere på re­gje­rin­gens dags­or­den enn et på­stått hen­syn til lo­kal­de­mo­kra­ti­et.

Gjen­nom­ar­bei­de­de og inn­sten­di­ge ad­vars­ler fra Tu­rist­for­enin­gen, fra Norsk or­ni­to­lo­gisk for­ening og fra 15 and­re na­tur- og fri­lufts­or­ga­ni­sa­sjo­ner falt like­le­des på blå-blå stein­grunn.

«Den gam­le vann­sku­ter­for- skrif­ten tok ikke godt nok hen­syn til sik­ker­het, kon­troll og hånd­he­ving», an­fø­rer også re­gje­rin­gen som be­grun­nel­se. Så hva er da mer lo­gisk enn å inn­føre nye reg­ler langs kys­ten etter lappe­tep­pe-prin­sip­pet? Hver kom­mu­ne sine for­skrif­ter, un­der­lagt lo­ka­le po­li­tis­ke kaste­vin­der? Reg­ler som vi­ser til usyn­li­ge gren­ser på van­net. Til lo­ka­le reg­ler tuf­tet på ulik lo­gikk, ulik grad av hen­syn til mil­jø og fri­lufts­liv, un­der­lagt ulik grad av lo­kal fag­kom­pe­tan­se, som også i skif­ten­de grad blir lyt­tet til. Og oppi det­te for­ut­set­tes det at pub­li­kum skal an­mel­de der­som man me­ner en vann­sku­ter kjø­rer hur­ti­ge­re enn fem knop, el­ler be­ve­ger seg in­nen­for en lo­kal for­buds­sone på fem­ti me­ter? Hva med be­vis, do­ku­men­ta­sjon, og hvor er vann­sku­te­ren der­som opp­sy­net skul­le duk­ke opp et kvar­ter se­ne­re?

Vannsku­ter­ved­ta­ket er kan­skje det sis­te al­vor­li­ge an­sla­get mot na­sjo­na­le na­tur- og fri­lufts­ver­di­er den­ne re­gje­rin­gen får gjen­nom­ført. Mer av det sam­me er i hvert fall det sis­te bå­de vi og na­tu­ren vår tren­ger. I ste­det er vi nå helt av­hen­gig av frem­syn­te kom­mu­ner som tar det an­sva­ret re­gje­rin­gen fra­skri­ver seg: An­svar for na­tur­mang­fold og folke­helse, og hen­syn til alle dem som øns­ker mer ro og still­het langs kys­ten.

❞ I hø­rings­run­den om for­sla­get tal­te kom­mu­ne­ne re­gje­rin­gen midt imot.

FOTO: AR­KIV

Inn­sen­der­ne kri­ti­se­rer de nye reg­le­ne for vann­sku­te­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.