Re­kord­man­ge sau tatt av ulv?

Faedrelandsvennen - - MENING - MOR­TEN TØNNESSEN, første­ama­nu­en­sis (UIS) og stor­tings­kan­di­dat for Vest-agder MDG

«I år dre­pes re­kord­man­ge sau­er av ul­ver, men ikke i Vest-agder», mel­der Fædre­lands­ven­nen 4. au­gust.

●● Hvor har avi­sen det fra at re­kord­man­ge sau­er har blitt tatt av ulv i år? In­gres­sen er av sam­me sla­get: «Så langt i år har ul­ver tatt eks­tremt mye lam og sau i Nor­ge.»

For Hade­land i Opp­land kan ka­rak­te­ris­tik­ke­ne stem­me godt. Men ikke for Nor­ge sett un­der ett. Som Fædre­lands­ven­nen skri­ver, er det så langt i år kun re­gist­rert ett til­fel­le i Vest-agder av sau el­ler lam skadd av rov­dyr. Også i en rek­ke and­re fyl­ker er årets tap små. Hvor­for da be­teg­ne si­tua­sjo­nen slik Fædre­lands­ven­nen gjør – at det tas «eks­tremt mye lam og sau» i Nor­ge av ulv, i år?

I 2016 ble det do­ku­men­tert at ulv tok 367 sau. Den­ne beite­se­son­gen nær­mer vi oss et lig­nen­de tall. Det er da verd å mer­ke seg at 2016-tal­let var det la­ves­te si­den 2011. Fak­tisk har an­tall sau er­stat­tet som tatt av rovvilt gått jevnt og trutt ned­over de sis­te ti åre­ne. Fra 2005 til 2015 gikk an­tall er­stat­te­de sau ned med 42 %. Og bare for en uke si­den kun­ne Miljø­di­rek­to­ra­tet mel­de at det er en nedgang fra i fjor til i år, i an­tall sau do­ku­men­tert tatt av rovvilt.

Fædre­lands­ven­nens opp­slag har med and­re ord ikke hold i fakta. Det er uhel­dig at avi­sen bi­drar til å re­pro­du­se­re ste­reo­ty­pi­er om ulv som tar sau. En mer fakta­ba­sert til­nær­ming had­de vært å fore­trek­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.