Still­fer­dig av­slut­ning av Ber­li­ner­pop­le­ne

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EMIL OTTO SYVERTSEN

RO­MAN Lieb­ha­ber­ne

An­ne B. Rag­de Ok­to­ber

Den fem­te bo­ka i se­ri­en om fol­ket på Ne­s­hov er ikke den ster­kes­te i rek­ken, li­ke­vel fa­sci­ne­ren­de.

An­ne B. Rag­des sis­te ro­man, « Lieb­ha­ber­ne » , er den fem­te i suk­sess- se­ri­en Ber­li­ner­pop­le­ne, og iføl­ge for­fat­te­ren er det av­slut­nin­gen på se­ri­en. Tor­unn har over­tatt slekts­går­den Ne­s­hov på Byne­set uten­for Trond­heim, far­far Tor­mod er på syke­hjem og Tor­unn har be­gynt å job­be i be­gra­vel­ses­by­rå­et til Mar­gi­do. Er­lend og Krum- me le­ver sine over­då­di­ge luk­sus­liv i Kø­ben­havn og har ikke kon­takt med Ne­s­hov-fol­ket før helt på slut­ten av bo­ka.

Det er in­gen sterk og dri­ven­de hand­ling i den­ne ro­ma­nen. Sna­re­re pre­sen­te­rer den noe i ret­ning av en se­rie tab­lå­er og dis­se kan sak­tens gjø­re dypt inn­trykk. En del skild­rin­ger av Mar­gi­dos og Tor­unns opp­le­vel­ser i sam­men­heng med be­gra­vel­ses­by­rå­et er ver­di­full les­ning som får en til å ten­ke over bå­de liv og død. Og der skild­rin­gen av Mar­gi­do og Er­lend i de tid­li­ge­re bø­ke­ne kun­ne nær­me seg ka­ri­ka­tu­ren, opp­le­ver jeg at beg­ge dis­se to vokser i den­ne bo­ka, de blir mer le­ven­de men­nes­ker og mind­re ka­ri­ka­tu­rer.

Uven­tet dra­ma­tikk kom­mer ikke før mot slut­ten av bo­ka, men hel­ler ikke det ska­per dra­ma­tisk hand­ling av den ty­pen som du lik­som bare må lese vi­de­re om. Det blir en slags still- fer­dig av­run­ding. Fra nå av be­gyn­ner Tor­unns tid på Ne­s­hov, og det teg­ner til å bli et langt lyk­ke­li­ge­re liv på den gam­le går­den enn ge­ne­ra­sjo­ne­ne før hen­ne har vært i stand til å ut­vik­le.

Tor­mod står på man­ge må­ter også i sen­trum i den­ne bo­ka. Hans von­de opp­le­vel­ser fra for­ti­den rul­les opp på en ty­de­li­ge­re måte enn før. Vi le­ser om hans hem­me­li­ge ung­doms­for­els­kel­se i en tysk sol­dat og om fa­rens gru­som­me re­ak­sjon når det­te blir kjent. På syke­hjem­met får han en­de­lig an­led­ning til å vise noen si­der ved seg selv som har vært skjult til nå, og Rag­de vet å fin­ne de ret­te or­de­ne når små øye­blikk av uven­tet lyk­ke opp­står: «Den gam­les an­sikt stod brått vid­åpent, strå­len­de og av­ven­ten­de, som på en gutt­unge». Bo­ka er full av Rag­des yp­per­li­ge for­mu­le­rings­kunst, li­ke­vel er den lik­som litt på tom­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.