De som stem­te på Trump

Faedrelandsvennen - - KULTUR - VILDE IMELAND

DOKUMENTAR Hill­bil­ly­ens klage­sang. En biografi om en fa­mi­lie og en kul­tur i kri­se

J.D Van­ce

Over­set­tel­se: In­ger Sverre­son Hol­mes Cap­pe­len Damm

I kjøl­van­net av det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get ble bo­ka til J. D Van­ce truk­ket fram som en tro­ver­dig ana­ly­se av sam­funns­for­hol­de­ne som had­de skapt gro­bunn for Trumps ide­er og opp­slut­ning. Hill­bil­ly­ens klage­sang er Van­ces’ egen per­son­li­ge for­tel­ling om en opp­vekst pre­get av vold, rus­pro­ble­mer og fat­tig­dom – og om hvor­dan han selv end­te opp som Yale­ut­dan­net ad­vo­kat.

Van­ce er opp­vokst i Mid­del­town, Ohio, midt i det så­kal­te Rust­bel­tet. Kalle­nav­net stam­mer fra kol­lap­sen i stål­in­du­stri­en, og det var her Trump gjor­de et brak­valg – for­di han lo­vet å brin­ge til­ba­ke de hundre­tu­sen­vis av ar­beids­plas­se­ne som har gått tapt de sis­te åre­ne.

Van­ce vokser opp med en usta­bil og ag­gres­siv mor. Hans far har ikke bare for­latt ham, men fak­tisk adop­tert bort søn­nen, for å slip­pe å ha noe med ham å gjø­re. Moren til Van­ce går inn og ut av usun­ne og de­struk­ti­ve for­hold. Det er all­tid en ny «ste­far» i hu­set, en fars­skik­kel­se som for­svin­ner like fort som han kom­mer. Van­ces’ enes­te tryg­ge sted er hos beste­for­eld­re­ne. De er de som opp­drar ham, og som be­skyt­ter ham når moren er for dypt in­ne i ru­sen til å ta seg av ham.

«Hill­bil­ly­ens klage­sang» gir hjerte­skjæ­ren­de skild­rin­ger av en øde­lagt fa­mi­lie i et øde­lagt sam­funn. Van­ce be­skri­ver for ek­sem­pel hvor­dan moren tryg­ler søn­nen om å tis­se i et be­ger. Hun må be­stå en nar­ko­test på job­ben, men har ikke klart å hol­de seg nyk­ter, og tren­ger søn­nens urin. His­to­ri­en er et tref­fen­de og kon­kret bil­de på dypt men­nes­ker syn­ker når de er de­spe­ra­te, hvor klaus­tro­fo­bisk det er for barn å vokse opp i et kao­tisk og usta­bilt hjem, og hvor dype spor en slik opp­vekst set­ter i vok­sen­li­vet.

«Hill­bil­ly­ens klage­sang» kan og bør le­ses som en opp­vekst­skild­ring med et ty­de­lig po­li­tisk til­snitt. Van­ce tilbyr få løs­nin­ger på de in­di­vi­du­el­le pro­ble­me­ne, men gir et tro­ver­dig ut­gangs­punkt for å for­stå hvil­ke kref­ter som bi­dro til å ska­pe Trumps valg­sei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.