Har den po­li­tisk kor­rek­te eli­te all­tid rett?

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TERJE TØNNESSEN, prest og for­fat­ter

Hva er sant? Rett? Er noe sant? Fly­ter ikke alt? Den po­li­tisk kor­rek­te eli­te vil gjer­ne si at det som er sant er etisk og re­li­giøs re­la­ti­vis­me. In­gen­ting er ab­so­lutt sant. Alt for­and­rer seg. Se­ku­læ­re vil snak­ke om vi­ten­ska­pens for­rang, do­ku­men­ter­bar forsk­ning gjel­der en li­ten stund til ny forsk­ning fore­lig­ger. Men hva er sant? Ab­so­lutt sant? Re­li­gio­ne­ne vel­ter fram og til­ba­ke gjen­nom his­to­ri­en og ge­ne­ra­sjo­ne­ne: Jø­de­dom­men, islam, bud­dhis­men, hin­du­is­men, zo­roa­stri­s­men, jai­nis­men, sikh­is­men, kon­f­ut­sia­nis­men, shin­to­is­men, utal­li­ge re­li­giø­se sek­ter, ut­bry­ter­grup­per, dog­ma­tis­ke skole­ret­nin­ger stil­ler seg til dis­po­si­sjon. Hva er sant? Je­sus Kris­tus sier: «For fals­ke mes­sia­ser og fals­ke pro­fe­ter skal stå fram og gjø­re sto­re tegn og un­der, for om mu­lig å føre vill selv de ut­valg­te» (Matt 24, 24). Je­sus Kris­tus!? Hvor­for trek­ker du all­tid fram Ham? Hvor­dan kan vi vite at Han er Sann­he­ten? Sva­re­ne på det er man­ge. Men for egen del må jeg si: Je­sus er min bes­te venn. Han er væ­rens dyp, ek­sis­ten­sens grunn, li­vets sen­trum, nå­dens grunn­mur, frel­sens fun­da­ment, den nye him­mel og jords Hers­ker. Uten Kris­tus, har jeg in­gen­ting. I Kris­tus, har jeg alt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.