QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter Euro­pas høy­es­te, ak­ti­ve vul­kan?

2. Hva he­ter ho­ved­per­sonen i Ib­sens ”Et dukke­hjem”?

3. Hva er det som jus­te­res av en blen­der i et ka­me­ra?

4. Hvem re­pre­sen­ter­te Nor­ge i Euro­vi­sion Song Con­test i 2016, men kva­li­fi­ser­te seg ikke til fi­na­len?

5. Er det han- el­ler hunn­myg­gen som stik­ker?

6. Hvil­ket navn had­de Sioux-in­dia­ne­re­ne gitt Ke­vin Cost­ners rolle­fi­gur i regi­de­but­fil­men hans, som fikk syv Os­ca­rer?

7. Hvem de­bu­ter­te i 1970 med pla­ta ”1001 fnatt”?

8. Hva he­ter det fib­er­dan­nen­de pro­tei­net som ut­gjør ho­ved­de­len av men­nes­kets hår, neg­ler og tann­emal­je?

9. Hvem ga sitt navn til Morse­al­fa­be­tet?

10. I hvil­ke tre ver­dens­re­li­gio­ner tror man i prin­sip­pet på sam­me Gud?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.