Tron­stad for­len­get med Hauge­sund

Faedrelandsvennen - - SPORT - HAUGE­SUND HÅVARD KARL­SEN

Sør­len­din­gen er enig med elite­se­rie­klub­ben om en av­ta­le ut 2020-se­son­gen.

Tveit-gut­ten Sondre Tron­stad fikk ald­ri sitt vir­ke­li­ge gjen­nom­brudd i Start. Etter 2013- se­son­gen meld­te han over­gang til den en­gels­ke Cham­pions- hip-klub­ben Hud­der­s­field. Hel­ler ikke der klar­te han å spil­le seg til noen fast plass og måt­te nøye seg med spill for klub­bens re­krutt­lag.

I ja­nu­ar 2016 vend­te han hjem til norsk fot­ball og FK Hauge­sund, der han har fått mye til­lit – bå­de på midt­ba­nen og som back.

Nå er Tron­stad enig med klub­ben om å for­len­ge av­ta­len, som i ut­gangs­punk­tet gikk ut etter nes­te se­song. Den nye kon­trak­ten strek­ker seg ut 2020-se­son­gen. Det mel­der klub­ben på sin hjemme­side.

– Vi er vel­dig godt for­nøy­de med det Sondre har le­vert den­ne se­son­gen. Da var det na­tur­lig for oss å vil­le for­len­ge ut over den opp­rin­ne­li­ge kon­trakts­pe­rio­den med en spil­ler som vi vet le­ve­rer sta­bilt godt i fle­re rol­ler, sier FKHtre­ner Ei­rik Horne­land.

Også Sondre Tron­stad er glad for den nye kon­trak­ten.

– Jeg har stor tro på det vi job­ber med her i FK Hauge­sund, og gle­der meg til å være med på fort­set­tel­sen, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.