Vi­king har fått bud på 14 mil­lio­ner på Adeg­ben­ro fra Burs­aspor

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Man­dag mottok Vi­king et bud på 14 mil­lio­ner kro­ner fra Burs­aspor på Sa­mu­el Adeg­ben­ro (21). Men lite ty­der på at spil­le­ren selv øns­ker å dra til tyr­kisk fot­ball. – Jeg kan be­kref­te at Vi­king har mot­tatt et bud som er på det ni­vå­et vi må ha for at vi skal vur­de­re et salg, for­kla­rer klubb­di­rek­tør Ei­rik W. Hen­nings­en over­for Af­ten­bla­det. – For oss hand­ler ikke det­te om hvil­ken klubb som kan be­ta­le høy­est lønn, men at Sa­mu­el tar det rik­ti­ge ste­get i kar­rie­ren. Det er ikke gitt at det ste­get er til Tyr­kia, sier Adeg­ben­ros agent, At­ta Ane­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.