To Vm-håp fra Sør­lan­det

Syk­kel­eks­per­ter me­ner Kris­tof­fer Hal­vor­sen og Sø­ren Wæ­renskjold kan ta opp ar­ven etter Thor Hus­hovd og Dag Otto Lau­rit­zen.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no

– Der­som «Dof­fen» og Sø­ren fort­set­ter å le­ve­re, ser fram­ti­den vel­dig lys ut, sier Hans Falk, sports­sjef i syk­kel­for­bun­det.

Un­der for­ri­ge ukes EM, syk­let Sø­ren Wæ­renskjold inn til EM­sølv i junior­klas­sen på fel­les­star­ten, og en fem­te­plass på tem­po­en.

Kris­tof­fer Hal­vor­sen vant spur­ten i ho­ved­fel­tet un­der fel­le­s­tar­ten i U23-klas­sen, men måt­te nøye seg med en fem­te­plass etter at et fire­manns­brudd gikk helt inn.

Falk har uan­sett sto­re for­vent­nin­ger til duo­en un­der syk­kel-vm i Ber­gen.

– «Dof­fen» ser ut til å ha ut­vik­let spur­ten sin fra i fjor, og den er enda vas­se­re i år. Han er en vin­ner­kan­di­dat i VM, sier Falk.

Han tror også at Wæ­renskjold har go­de mu­lig­he­ter til me­dal­je.

– Han har bra selv­til­lit etter EM, og han kan være en jo­ker i VM hvis det er en grup­pe som er sam­let mot mål, sier Falk, som ka­rak­te­ri­se­rer Em-inn­sat­sen til man­da­lit­ten som fan­tas­tisk.

– Det er ikke man­ge unge syk­lis­ter som er så­pass god på fel­les­start, spurt og tem­po, sier Falk.

STERKT JUNIORLAG

Mads Kag­ge­stad, syk­kel­eks­pert for TV 2, me­ner også at syk­kel­spor­ten på Sør­lan­det har mye å se fram til.

– Sør­lan­det skal være med der med den his­to­ri­en de har, med man­ge go­de syk­lis­ter. Det gror godt der med ster­ke mil­jø­er, og fyr­tårn blant se­nior­syk­lis­te­ne. De går foran og in­spi­re­rer, og det er en vel­dig flott ut­vik­ling, sier Kag­ge­stad, som har latt seg im­po­ne­re stort av det nors­ke junior­la­get, med Wæ­renskjold, i år.

– Det er helt rått hvor­dan de her­jer i år, og Nor­ge er kan­skje den størs­te fa­vo­rit­ten i junior­klas­se­ne i VM, sier han.

– Hva tror du sjan­se­ne til Wæ­renskjold?

– Løy­pa i Dan­mark var vel­dig

❞ «Dof­fen» ser ut til å ha ut­vik­let spur­ten sin fra i fjor, og den er enda vas­se­re i år. Han er en vin­ner­kan­di­dat i VM. Sø­ren har bra selv­til­lit etter EM, og han kan være en jo­ker i VM hvis det er en grup­pe som er sam­let mot mål. HANS FALK,

sports­sjef i syk­kel­for­bun­det lett, og helt padde­flat. Det blir ve­sent­lig tøf­fe­re kjø­ring i VM, men det pas­ser de nors­ke gut­te­ne bra. Det kan godt hen­de la­get spa­rer Sø­ren til spur­ten, sier Kag­ge­stad.

Han lik­te godt det han så av Hal­vor­sen i EM.

– Han ble fly for­ban­net da han ikke vant, og det er et godt tegn. Gut­ten er i form, og har tid til å prik­ke inn stor­for­men til VM, og han er fa­vo­ritt til å vin­ne der, sier Kag­ge­stad.

– ENORM FRAMTID FORAN SEG

Hal­vor­sen blir tro­lig proff etter årets se­song.

– Det er sann­syn­lig­vis sis­te året han syk­ler i U23-klas­se, så han må bare kose seg. Det blir tøf­fe­re i åre­ne som kom­mer, sier Kag­ge­stad.

Falk er sik­ker på at det vil bli mye å jub­le for etter at Hal­vor­sen tar ste­get over i proff­sir­ku­set.

– «Dof­fen» har en enorm framtid foran seg, uan­sett om han blir proff til nes­te år el­ler ikke. Han har et vin­nen­de vå­pen i sin spurt, og han kom­mer vi til å se mye av frem­over, sier Falk.

Wæ­renskjold skal tro­lig syk­le to øvel­ser i VM. Tirs­dag 19. sep­tem­ber er det tem­po, og lør­dag

FAKTA

Nor­ges Vm-me­dal­jer i syk­ling på 2000-tal­let

2004:

Ani­ta Va­len (bron­se,

● se­nior).

● se­nior).

● Ed­vald Boas­son Ha­gen (sølv, se­nior), Os­kar Svend­sen (gull, ju­nior) og Eline Gle­ditsch Bru­stad (sølv, ju­nior).

● Sondre Holst En­ger (bron­se, U23).

● Sven Erik By­strøm (gull, U23) og Kris­tof­fer Skjer­ping (bron­se, U23).

● Kris­tof­fer Hal­vor­sen (gull, U23) og Susan­ne An­der­sen (bron­se, ju­nior).

2010: 2012: 2013: 2014: 2016:

Thor Hus­hovd (gull,

23. sep­tem­ber er det fel­les­start i junior­klas­sen.

Hal­vor­sen, som er re­gje­ren­de ver­dens­mes­ter på fel­les­start i U23-klas­sen, skal i ak­sjon fre­dag

22. sep­tem­ber.

FOTO: TERJE BENDIKSBY

Her går gull­me­dal­je­vin­ner i fel­les­start menn U23 Kris­tof­fer Hal­vor­sen over mål i Syk­kel-vm 2016 foran tys­ke Pas­cal Acker­mann

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.