Slan­ket bort 45 kilo på ni må­ne­der

På det mes­te vei­de stor­tings­re­pre­sen­tant Svein Har­berg (H) 165 kilo. Nå er han 45 kilo let­te­re og snak­ker for førs­te gang ut om syk­dom­men og sin per­son­li­ge kamp.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULE­BERG odd.inge.ule­berg@fvn.no

– Syk­dom­men lig­ger la­tent, men jeg har in­gen sym­pto­mer. Blod­suk­ker­ni­vå­et er rett rundt per­fekt. På det ver­ste var ni­vå­et over 20, sier Svein Har­berg. Nor­ma­len er un­der syv! Høyre­man­nen har ikke for­talt om syk­dom­men og sin per­son­li­ge kamp for et sun­ne­re liv of­fent­lig før.

– Jeg øns­ker å være til in­spi­ra­sjon. Når jeg grei­er å snu li­vet, kan vel­dig man­ge and­re også greie det, sier han.

Gam­le ven­ner har be­gynt å pas­se­re ham på ga­ten uten å hil­se. De kjen­ner ham ikke igjen!

– Jeg tar det som en kom­pli­ment, ler han.

VEI­DE 165 KILO På DET MES­TE

På det mes­te vei­de Svein Har­berg 165 kilo og tok skik­ke­lig til seg av alle bu­feer og alle til­bud om mat. Han var ord­fø­rer i fire år og har vært stor­tings­re­pre­sen­tant i åtte. Det har blitt sær­de­les mye ka­ker, fast­food og natt­mat.

– Godt, men akk så ufor­nuf­tig, sier han.

Nå vi­ser vek­ta cir­ka 45 kilo mind­re enn i no­vem­ber – og den fort­set­ter ned­over uke for uke.

Det var 7. no­vem­ber i fjor at han fikk på­vist dia­be­tes 2. Hele høs­ten had­de han hang­let og vært trøtt, men trod­de ikke det var så al­vor­lig.

– Det er få lyk­ke­li­ge over­vek­ti­ge. Jeg har for­søkt å gå ned fle­re gan­ger, men gått opp igjen. Jeg had­de fått god­kjen­nel­se til slanke­ope­ra­sjon, men ve­gret meg for å gjen­nom­føre den, for­tel­ler Har­berg.

Men så slo alt­så bom­ben ned. Har­berg spur­te le­gen om han kun­ne slut­te med dia­be­tes-medi- si­ner hvis han end­ret kos­ten og gikk ned i vekt.

Sva­ret var ja, men at svært får grei­er det.

– 9. april tok jeg min sis­te tab­lett. Si­den har blod­suk­ke­ret vært per­fekt. Jeg spi­ser mind­re enn før, men er fort­satt glad i mat. Jeg har kut­tet suk­ker helt, for­tel­ler han.

Nå har Svein Har­berg gul­rot­pose og eske med to­ma­ter både i kjøle­ska­pet hjem­me i Grim­stad, på hy­be­len i Oslo og på kon­to­ret på Stor­tin­get. Det gjel­der å ha det sun­ne til­gjen­ge­lig..

– I for­gårs var jeg hos for­fat­ter­for­enin­gen. De had­de kjøpt inn kring­le. Før stor­spis­te jeg sli­ke ting. Nå sa jeg høf­lig nei.

Har­berg har kut­tet alt som han vet det er suk­ker i. Han drik­ker ikke melk, juice el­ler brus, bare kaf­fe og vann.

– Og en tørr hvit­vin en gang i mel­lom. Jeg bru­ker Vin­mono­po­lets app for å sjek­ke suk­ker­inn­hold. Prosecco er det helt slutt på, sier han.

NESTEN GLAD FOR SYK­DOM­MEN

Har­berg snak­ker nesten som om dia­be­tes 2 har vært en vel­sig­nel­se for ham.

– Er du glad for at du fikk den­ne syk­dom­men?

– Et godt spørs­mål. Jeg vil­le selv­sagt hel­ler vært syk­dom­men for­uten. Sam­ti­dig ble syk­dom­men et vik­tig vende­punkt for meg og jeg er glad noe skjed­de som fikk meg til å ta de val­ge­ne jeg har tatt, sier han.

Har­berg har blitt mye mer fo­ku­sert på folke­helse og livs­stils­ar­beid det sis­te året – og at det også er en vik­tig po­li­tisk sak.

– Jeg ser for­eld­re med barne­vogn som kjø­per is­krem til bar­net sitt. Før tenk­te jeg «hyg­ge­lig». Nå ten­ker jeg at for­eld­re må ven­de bar­na av med suk­ker tid­lig i li­vet!

– Må suk­ker rett og slett re­gu­le­res stren­ge­re?

– Som høyre­mann har jeg ikke tro på for­bud, men det er klart vi som sam­funn kan gjø­re mye mer for å sti­mu­le­re til sun­ne valg. Hvor­for fin­nes ikke av­de­ling for suk­ker­frie al­ter­na­ti­ver i en­hver mat­bu­tikk? Det må fo­ku­se­res mye mer i sko­len, vi må job­be med hold­nin­ge­ne, sier han.

Trim­me har også Har­berg be­gynt med. Han vil ikke bru­ke or­det tre­ne.

På Stor­tin­get ven­ter han for ek­sem­pel ikke på heis len­ger. Han

tar trap­pe­ne de syv eta­sje­ne fra par­ke­ring­skjel­le­ren til kon­to­ret – fle­re gan­ger om da­gen.

Hjem­me i Grim­stad på fe­rie, er da­ge­ne ro­li­ge, selv om han går til byen. Før kjør­te han.

– Jeg had­de vel ald­ri trodd jeg skul­le få abs­ti­nens på fy­sisk ak­ti­vi­tet. I som­mer har jeg lurt meg inn på Le­ver­myr sta­dion om mor­ge­nen for å gå opp og ned trap­pe­ne på tri­bu­nen fem, seks gan­ger, ler han.

– Og få nå med at jeg og kona har vært på Gal­hø­pig­gen. En umu­lig­het for meg for ett år si­den, sier Har­berg.

– Men fryk­ter du ikke å fal­le «i synd» når da­ge­ne blir trav­le igjen?

– Nei, for man mis­ter sma­ken på søt­sa­ker etter noen må­ne­der. Jeg slut­tet å røy­ke for noen år si­den. Gikk fra 60, 70 om da­gen til null. Det er litt sam­me med ma­ten. Når man først be­stem­mer seg, er det lett.

Akku­rat i det Har­berg sier det­te, kom­mer gruppe­le­der i Høy­re i Grim­stad, Trond Erik Bog­nø, for­bi i gå­ga­ten.

Han vei­er 85 kilo. I 2010 vei­de han 55 kilo mer.

– Jeg be­gyn­te å tre­ne og spi­se barne­por­sjo­ner. Jeg har sett Svein øke og øke, og hå­pet, men trod­de ikke, at han vil­le greie det. Jeg er im­po­nert, sier Bog­nø.

SKRYT FRA OVERLEGE

Overlege Ma­ri­an­ne Höglund ved medi­sinsk av­de­ling ved syke­hu­set i Aren­dal og eks­pert på hor­mon­syk­dom­mer, sy­nes Svein Har­bergs his­to­rie er flott og til etter­tan­ke.

– Han har gjort en flott inn­sats, og man­ge kan føl­ge hans ek­sem­pel. Dia­be­tes 2 hand­ler om at man ikke har in­su­lin nok, el­ler at in­su­li­net i krop­pen vir­ker for dår­lig. La­ve­re vekt og mer fy­sisk ak­ti­vi­tet kan hjel­pe vel­dig – for noen, sier hun.

Sam­ti­dig min­ner hun om at det er man­ge grun­ner til over­vekt.

– Noen av de med over­vekt har for ek­sem­pel psy­kis­ke pro­ble­mer som kan­skje er år­sa­ken til at de i ut­gangs­punk­tet ble over­vek­ti­ge. Da er det ikke så lett å si at du skal end­re livs­stil, sier hun og fort­set­ter:

– Det er også let­te­re å kon­sen­tre­re seg om å end­re kost­hold for en som har god økonomi og er res­surs­sterk enn en som sli­ter med dår­lig økonomi, ar­beids­le­dig­het og så vi­de­re.

Hun min­ner om at dia­be­tes også er svært ar­ve­lig be­tin­get. Der­for hjel­per det ikke for alle å gå ned i vekt.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Stor­tings­re­pre­sen­tant Svein Har­berg har tatt av 45 kilo på ni må­ne­der og har slut­tet med dia­be­tes-medi­si­ner. Han er ikke til å kjen­ne igjen. Og det gjør ikke folk hel­ler. Nå kan han gå gjen­nom gå­gata i Grim­stad – uten å bli gjen­kjent.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Sven Har­berg smi­ler og ler og sier han tri­ves ut­mer­ket med let­te­re kropp og mer ak­ti­vi­tet. Han for­tel­ler his­to­ri­en for å være til in­spi­ra­sjon for and­re.

ARKIVFOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Svein Har­berg før han inn­før­te suk­ker­for­bud og sat­set på en ny livs­stil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.