På jobb 29 me­ter over bak­ken

Kr­an­mon­tør Stei­nar Mon­sen kan se hele byen når han er på jobb. Han skal være glad han ikke li­der av høyde­skrekk.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

Stei­nar Mon­sen måt­te ut på tup­pen av ut­lig­ge­ren for å måle kla­rin­gen mel­lom kra­na og tår­net på Dom­kir­ka. Den var tre cm, og kra­na må flyt­tes en halv me­ter.

Kr­an­mon­tør Stei­nar Mon­sen i Tek­mek sit­ter på tup­pen av ut­lig­ge­ren til heise­kra­na mens den be­ve­get seg mot tår­net på Dom­kir­ka i Kristiansand.

TRE CENTIMETER

– Det var så li­ten kla­ring mot tår­net på kir­ken at jeg måt­te ut for å se. Det var tre centimeter, så vi må flyt­te kra­na en halv me­ter, sier Mon­sen.

Han for­kla­rer at kra­na vil kun­ne bøye seg ved last, og at de der­for må flyt­te den med en mo­bil­kran. Kra­na skal bru­kes i for­bin­del­se med takar­beid på byg­ge­ne ved Ned­re Torv.

Den er­far­ne kran­mon­tø­ren for­tel­ler at for ham, så er det dag­lig­dags å være høyt over bak­ken, at de har sik­ring og at det er helt trygt.

– Vil du bli med en tur opp og se hvor­dan det er? spør han Fædre­lands­ven­nens re­por­ter.

Med ka­me­ra rundt hal­sen, hjelm på ho­det og se­ler godt fes­tet tar jeg fatt på de førs­te trin­ne­ne på sti­gen som sky­ter 29 me­ter til værs. Det fø­les fort langt ned, men med tid­li­ge­re er­fa­rin­ger fra strikk­hopp har ho­det inn­stilt seg på at det er in­nen­for hva jeg skal være kom­for­ta­bel med.

Litt over halv­veis oppe, tar vi en pust i bak­ken, og har kom­met over de førs­te ta­ke­ne i byen, og ser by­land­ska­pet fol­de seg ut rundt oss. Vi fort­set­ter.

Jeg kom­mer meg opp i styre­hu­set, og pres­ser meg inn til si­den for at Mon­sen skal kom­me opp. Jeg ser in­gen vei vi­de­re, men Mon­sen åp­ner en luke i ta­ket og med et rykk åpen­ba­res him­me­len over oss.

SIKKERHETSKROKER

På se­le­ne vi har kledd oss med, er det to sto­re kro­ker. Mon­sen klat­rer opp og fes­ter en krok på top­pen.

– Man har all­tid en krok hek­tet fast. Hvis man fal­ler, blir man hen­gen­de. Det er noe vi øver på iblant, sier Mon­sen.

I lø­pet av 25 år har han ald­ri falt – bort­sett fra un­der øvel­ser.

– Det vik­tigs­te når man job­ber i et byrom som her, er å ha tømt alle lom­mer, slik at ikke noe kan fal­le ned, sier han.

Jeg får løf­tet meg opp på top­pen, og hå­per skjel­vin­gen i bei­na skyl­des klatre­tu­ren vi nett­opp har til­bake­lagt.

KIRKETÅRNET

Jeg er på høy­de med kirketårnet, og rundt meg er det ikke len­ger en trygg gul ram­me av kran­tårn. Ut­sik­ten er upå­kla­ge­lig, men det er li­ke­vel ikke lett å nyte den ved førs­te øye­kast.

Ut­lig­ge­ren går 45 me­ter ut­over, og Myr­stad in­vi­te­rer meg utpå, etter å ha fes­tet kro­ken min i en vaier un­der kra­na. Den er stram og drar meg lik­som bak­over.

– Jeg tror kan­skje jeg står her, og så kan du gå ut, prø­ver jeg meg.

– Nei, det er jo nå el­ler ald­ri. Du må jo kom­me deg ut her, sier han.

Han fes­ter kro­ken oppe i noen rør i ste­det, og jeg roer meg litt. Jeg tar de førs­te ste­ge­ne ut. Ho­det og Mon­sen prø­ver å over­tale krop­pen om at det er trygt, og at det er bare å gå van­lig, men det går ikke helt hjem.

FAST GREP

Med tryg­ge blikk og Mon­sens full­sten­dig ube­kym­re­de kropps- språk, kom­mer jeg meg noen me­ter ut, før jeg set­ter meg med bei­na på beg­ge si­der av midt­bjel­ken. Jeg er redd for at jeg kom­mer til å klem­me stål­bjel­ken i styk­ker.

Mon­sen tar ka­me­ra, og sier jeg må løf­te hen­de­ne i væ­ret. Jeg nek­ter, men man kan til slutt ikke si nei til en som så ga­lant står med ka­me­ra, som om det ikke gjør noe inn­trykk at det er 29 me­ter ned.

Bil­det er tatt, og jeg ber Mon­sen venn­lig om å hjel­pe meg med kro­ke­ne, så kan jeg ta de sis­te bil­de­ne in­ne fra styre­hu­set. Bare for bil­de­nes skyld alt­så.

SLUDD OG REGN

Kra­na til­hø­rer Skans­ka, og de nes­te tre-fire må­ne­de­ne skal kran­fø­rer Jon Myr­stad sty­re den. Han må selv opp iblant, og sier han er blitt kom­for­ta­bel med høy­den. Men ikke så trygg som Mon­sen.

– Vi har job­bet der oppe i sludd og regn sam­men. Jeg hol­der meg fast, mens Stei­nar sit­ter og plyst­rer, sier Myr­stad.

Jeg er glad det var både opp­hold og vind­stil­le tirs­dag.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Stei­nar Mon­sen job­ber 29 me­ter opp­over og 45 me­ter ut­over.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Fædre­lands­ven­nens re­por­ter kom seg ikke langt ut, men prøv­de iher­dig å pres­se fram et smil til fo­to­gra­fen.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Stei­nar Mon­sen har gjer­ne over 200 tu­rer i året ut på top­pen av kra­na, og sy­nes ikke det er ube­ha­ge­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.