– Jeg er fryk­te­lig spent

Fe­vik-ar­tis­ten Li­sa Børud (21) er hånd­pluk­ket til høs­tens run­de av Stjerne­kamp.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRISTIAN HOLE kristian.hole@fvn.no

– Selv om jeg gle­der meg mest, gru­er jeg meg litt også. Jeg har jo ikke mye er­fa­ring fra sli­ke ta­lent­pro­gram­mer, sier Fe­vik-ar­tis­ten Li­sa Børud (21) til Fædre­lands­ven­nen.

Hun er en av ar­tis­te­ne som er hånd­pluk­ket til høs­tens run­de av sang­kon­kur­ran­sen «Stjerne­kamp» på NRK, hvor ti del­ta­ke­re skal kjem­pe om den gje­ve tit­te­len «Nor­ges ul­ti­mate en­ter­tai­ner 2017».

– Jeg for­ven­tet ikke å bli valgt, for å si det sånn. Det kom som et sjokk. Fram­over skal vi ha to øvings­da­ger i uka, og jeg må inn­røm­me at jeg er fryk­te­lig spent. Det er jo ikke len­ge til det bra­ker løs på pre­mie­ren 26. au­gust.

TID­LI­GE­RE BARNESTJERNE

Den tid­li­ge­re barne­stjer­nen, som er barne­bar­net til Ar­nold Børud, ska­per av den krist­ne grup­pa Børud­gjen­gen, har brukt meste­par­ten av li­vet på mu­sikk.

Da hun var fem år gam­mel ga hun ut de­but­al­bu­met «Li­sa Børud», som ble fulgt opp med sju stu­dio­al­bum til.

Den pro­duk­ti­ve gull­stru­pen fra Sør­lan­det har der­for en so­lid fan­base, spe­si­elt i krist­ne mil­jø­er, som kan være til stor hjelp i høst.

– «Stjerne­kamp» er jo et pro­gram der man er av­hen­gig av å få pub­li­kum­stem­mer. Og det kan også være en for­del at jeg er fra et mind­re sted enn Oslo, si­den man­ge i Oslo ikke er så opp­tat­te av å stem­me fram ar­tis­ter fra byen.

En an­nen for­del er at Børud i dag stu­de­rer hip­hop-dans på Bår­dar Aka­de­mi­et i Oslo.

– Danse­stu­di­et har gjort at jeg har lært mye i for­hold til scene­opp­tre­de­ner og det å ska­pe et hel­het­lig ut­trykk un­der fram­fø­rin­gen. Jeg hå­per jo at jeg får brukt det­te i «Stjerne­kamp», slik at jeg kan skil­le meg ut.

TØFF KONKURRANSE

Til høs­ten skal hun kon­kur­re­re mot føl­gen­de del­ta­ke­re: Gau­te Or­må­sen, Did­rik Sol­li-tan­gen, Alek­san­der Wal­mann, Be­ne­dic­te Adri­an, Adam Douglas, Ida Ma­ria Bør­li Si­vert­sen, Er­lend Brat­land, Ida Ma­ke­da Dyh­re Hal­vor­sen og Hil­de Ly­rån.

Børud fryk­ter at ni­vå­et blir høyt.

– Det er vel­dig man­ge flin­ke som skal være med. Adam Douglas er en sterk mot­stan­der som har en helt utro­lig stem­me. Førs­te gan­gen jeg hør­te han tenk­te jeg bare «WOW».

– Hvem and­re vil du trek­ke fram som ster­ke kan­di­da­ter?

– Alex­an­der Wal­man er jo en av de nye, yng­re ar­tis­te­ne som har vært mye i vin­den for ti­den. Men ge­ne­relt sett er det­te en bun­ke med flin­ke, stø­di­ge san­ge­re. Så jeg hå­per at min bak­grunn fra dans gjør at jeg skil­ler meg litt ut.

– VI HAR STOR TRO på LI­SA

Vi­be­ke Sør­lie, idé­ha­ver og med­pro­du­sent i «Stjerne­kamp», skri- ver i en mail til Fædre­lands­ven­nen at multi­ta­len­tet fra Fe­vik er en sterk del­ta­ker.

– Vi sy­nes det var et spen­nen­de valg med Li­sa for­di hun har vært en av Nor­ges størs­te barne­stjer­ner, sier Sør­li og ut­dy­per at hen­nes danseer­fa­ring er et stort pluss:

– I «Stjerne­kamp» le­ter vi etter Nor­ges ul­ti­mate en­ter­tai­ner, så det å inne­ha mye sang- og danseer­fa­ring kan øke ar­tis­tens mu­lig­het for å hev­de seg i kon­kur­ran­sen. Sam­ti­dig in­ne­bæ­rer det en be­ri­kel­se for pro­gram­met. Vi har stor tro på Li­sa i «Stjerne­kamp» og gle­der oss til å føl­ge hen­ne i høst.

FOTO: NTB SCANPIX

Li­sa Børud t.h.) fra Fe­vik skal være med i årets «Stjerne­kamp», som har pre­miere 26. au­gust. Årets «Stjerne­kamp»-del­ta­ke­re, ne­derst fra venst­re: Gau­te Or­må­sen, Did­rik Sol­li-tan­gen, Alek­san­der Wal­mann, Be­ne­dic­te Adri­an (ba­kerst fra venst­re), Adam Douglas, Ida Ma­ria Bør­li Si­vert­sen, Er­lend Brat­land, Ida Ma­ke­da Dyh­re Hal­vor­sen og Li­sa Børud. Hil­de Ly­rån var ikke til stede da bil­det ble tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.