Drop­pet olje­bran­sjen og valg­te barne­klær

Nancy Paul­sen fulg­te drøm­men og åp­net barne­klær­bu­tikk i Kvad­ra­tu­ren, selv om det er lite lu­kra­tivt.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Ja, jeg vil­le ha gjort det sam­me om igjen om det had­de vært ak­tu­elt. El­lers vil­le det ha pla­get meg ikke å leve ut drøm­men, sier Nancy Paul­sen (39).

Elek­tro­in­ge­ni­ø­ren har man­ge år bak­se g hos No­de-be­drif­ter, der­iblant ti år hos NOV fram til 2011. Men i 2016, etter en sam­ta­le med en venn­in­ne hvor de var eni­ge om «å fin­ne på noe», og etter å ha kom­met over et pas­sen­de lo­ka­le, slut­tet hun i Castor Dril­ling So­lu­tion og åp­net Ma­na­ma­na.

– Her sel­ger jeg barne­klær, pluss ting til barne­rom­met og til voks­ne med glimt i øyet, for­tel­ler Paul­sen.

Hun står i bu­tikk en­som lig­ger i Tor­dens­kjolds gate i Kristiansand, så­vidt rundt hjør­net fra Mar­kens gate, mel­lom sko­ma­ke­ren og Kvi­nes­dal Spare­bank. Fak­tisk er det vid åp­ning i veg­gen inn mot ban­ken.

TRENG­TE RIMELIGE LOKALER

– Det var en ei­en­doms­meg­ler her før. Åp­nin­gen gjør at jeg får litt so­si­al kon­takt med de i ban­ken. Og ja; lo­ka­le­ne er rimelige. El­lers had­de det ikke gått. Ut­ford­rin­gen er å få folk til å svin­ge rundt hjør­net fra Mar­kens. Be­lig­gen­he­ten gjør at jeg mis­ter spon­tan­kun­der, men et lo­ka­le i selve Mar­kens gate vil­le ha kos­tet man­ge gan­ger mer i leie, for­kla­rer bu­tikk­grün­de­ren.

– Du vil­le være i Kvad­ra­tu­ren? – Jeg hei­er på Kvad­ra­tu­ren. I mot­set­ning til kjøpe­sent­re­ne, har et by­sen­trum sjel. Jeg blir trist når bu­tik­ker går kon­kurs her. Men par­ke­ring er es­sen­si­elt; kan­skje det bur­de være gra­tis i sen­trum? Kan­skje buss til byen også bur­de være gra­tis? und­rer Nancy seg.

BLIR IKKE RIK

– Kan du leve av det­te?

– Rik blir jeg ikke, men det hal­ter og går. Jeg har en vok­sen­de base av fas­te kun­der som kom­mer igjen. Men for all del; når det er på det stil­les­te om vin­te­ren, må jeg bite ten­ne­ne sam­men.

– Har du nett­bu­tikk også?

– Ja, si­den i fjor høst. De er blitt gans­ke enk­le å etab­le­re. Men nett­sal­get ut­gjør bare en li­ten del av alt jeg sel­ger; på net­tet blir jeg en li­ten ak­tør mot de sto­re. Det gode er at alt jeg sel­ger der, er mer­salg. Mar­keds­fø­rin­gen skjer via so­sia­le medi­er: Face­bo­ok og Insta­gram. El­lers har jeg jo nyt­te av in­ge­ni­ør­bak­grun­nen min; jeg hånd­te­rer data­løs­nin­ger og har både de­sig­net og lagd bu­tikk­inn­red­nin­gen selv.

MILJØVENNLIG OG KORTREIST

At Nancy valg­te barne­klær- og bar­ne ut­styrs bran­sjen, hen­ger sam­men med at hun har en sønn som nå er 5 1/2.

– Jeg skul­le inn­re­de rom­met hans og var opp­tatt av miljø­as­pek­tet. Man­ge av va­re­ne i bu­tik­ken er lagd av øko­lo­gisk bom­ull – noen så­gar av re­sir­ku­ler­te fiske­garn – og jeg for­hand­ler fle­re kort­reis­te pro­duk­ter. Ett ek­sem­pel er smek­ke­ne fra Ba­by­li­via, for­tel­ler hun og vi­ser fram noen ut­stil­te ek­semp­la­rer.

FRA VOIEÅSEN

Og da må Fædre­lands­ven­nen høre litt om Ba­by­li­via også.

– Det er meg og man­nen min. Fore­lø­pig har vi bare det ene pro­duk­tet, men ar­bei­der med å ut­vik­le fle­re som har med spi­sing, drik­king og hy­gie­ne å gjø­re, for­tel­ler Guro Lange­myr Gre­ger­sen per te­le­fon fra Voieåsen.

– Sat­ser de­re på å leve av virk­som­he­ten?

– En gang i frem­ti­den, ja!

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

At bu­tik­ken lig­ger i Tor­dens­kjolds­gate, og ikke i Mar­kens­gate noen få me­ter unna, gjør at Nancy Paul­sens bu­tikk Ma­na­ma­na har ri­me­lig hus­leie. Ut­ford­rin­gen er å få folk til å svin­ge inn­om.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Inn­red­nin­gen har hun teg­net og lagd selv. Alt av data­løs­nin­ger hånd­te­rer elek­tro­in­ge­ni­ør Nancy Paul­sen også med lett­het. Va­re­ne er i stor grad miljø­venn­li­ge og kort­reis­te. Det hun gjer­ne skul­le hatt mer av, er kun­der.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Smek­ke­ne er kort­reis­te, fra Ba­by­li­via i Voieåsen. Nancy Paul­sen er fra Greip­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.