– Vil­le ikke likt fra­værs­gren­sa

Kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen ved­går at han som 17-åring ikke vil­le hatt mye til overs for den om­strid­te fra­værs­gren­sa.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

Kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen ved­går at han som 17-åring ikke vil­le hatt mye til overs for den om­strid­te fra­værs­gren­sa.

– Nei, jeg had­de ikke likt den i det hele tatt, er­kjen­te kunn­skaps­mi­nis­te­ren da han tirs­dag gjes­tet Kristiansand.

– Men nå, ett år etter, vil­le jeg sett at den fun­ger­te bra, og blitt mer po­si­tiv, sier Tor­bjørn Røe Isak­sen.

Han vi­ser til at an­tall fra­værs­da­ger i den vi­dere­gå­en­de sko­len har sun­ket med 40 pro­sent etter inn­fø­ring av fra­værs­gren­sa. Den går i kort­het ut på at ele­ve­ne mis­ter ret­ten til ka­rak­ter i et fag der­som de har ugyl­dig fra­vær i mer enn ti pro­sent av ti­me­ne i fa­get.

SVØMMING I BARNEHAGEN

Høy­re-stats­rå­den var på sør­lands­vi­sitt for blant an­net å vise frem re­sul­ta­tet av re­gje­rin­gens sat­sing på svømme­opp­læ­ring for fem­årin­ger, og trop­pet der­for bar­beint opp i Aqua­ra­ma bad.

Der plas­ket en iv­rig gjeng fra And­un­gen barne­hage rundt i van­net, mens mi­nis­te­ren – som ikke had­de med bade­buk­se – holdt seg på det tør­re.

– Vi har hatt svømme­opp­læ­ring i barnehagen i 25 år, for­skjel­len de sis­te to er at for­eld­re­ne slip­per å be­ta­le for det selv, for­tel­ler dag­lig leder Ann Kris­tin Nil­sen.

– IKKE EN NORSK VERDI

Kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land, Røe Isak­sens parti­kol­le­ga, slo ny­lig fast at svømme­opp­læ­ring for barn er en del av det nors­ke verdi­grunn­la­get.

Kunn­skaps­mi­nis­te­ren nøy­er seg med å si at svømme­opp­læ­rin­gen er en vik­tig del av den nors­ke som­mer­en.

– Svømme­opp­læ­ring er ikke en norsk verdi, for ver­di­er er noe an­net. Men det å være trygg i og på van­net er en vik­tig del av det å leve og bo i Nor­ge. Og for å få alle med, bør det star­te tid­lig, frem­hol­der Røe Isak­sen. Råd­gi­ver Kris­ti­ne Ro­sen for­tel­ler at 800 barne­hage­barn får svømme­opp­læ­ring i Kristiansand kom­mu­ne i 2017.

– Fo­kus er vann­til­venn­ing, og at de skal bli tryg­ge i van­net. Øvel­se­ne de læ- rer er en vik­tig del av grunn­la­get for å lære seg å svøm­me, sier hun.

– SKAL FORTSETTE

Ro­sen har ett øns­ke til stats­rå­den: Mer for­ut­sig­bar­het rundt ord­nin­gen.

– Vi la­ger et stort rigg for å få det­te til, og har an­satt egen svømme­tre­ner. Men vi vet in­gen­ting om vi­de­re frem­drift før stats­bud­sjet­tet kom­mer. Mid­le­ne rek­ker til de­sem­ber, etter det vet vi in­gen­ting, på­pe­ker hun.

Til det pa­rer­te stats­rå­den at slik er det med de fles­te ord­nin­ger, bort­sett fra tryg­da.

– Ord­nin­gen ble inn­ført for­di det vis­te seg at halv­par­ten av nors­ke barn ikke kun­ne svøm­me. Vi er helt ty­de­li­ge på at det­te skal fortsette, og vil hel­ler øke enn mins­ke pot­ten. Men vi kan jo ikke love hva som skjer hvis det blir re­gje­rings­skif­te, fast­slo mi­nis­te­ren.

– I DET BLÅ HVA AP ME­NER

Han var tross alt var på valg­kamp­vi­sitt.

I den sam­me valg­kam­pen har AUF krevd at Ar­bei­der­par­ti­et skro­ter fra­værs­gren­sa om de vin­ner høs­tens valg.

– For meg er det kom­plett umu­lig å for­stå hva Ar­bei­der­par­ti­et egent­lig me­ner om ord­nin­gen. De har pro­gram­fes­tet at de vil fjer­ne den, men ikke sagt noe om hva de vil er­stat­te den med. Det er helt i det blå, hev­der Røe Isak­sen.

– Hva om gren­sa fø­rer til at fle­re unge drop­per ut av vi­dere­gå­en­de ut­dan­ning? Skal den eva­lu­eres på noe vis?

– Den skal ikke bare eva­lu­eres, den skal også fors­kes på. Reg­le­ne gjel­der for en prøve­pe­rio­de på tre år. Vi er også åpne for å gjø­re fort­lø­pen­de jus­te­rin­ger un­der­veis, hvis den gir uhel­di­ge ut­fall, pre­si­se­rer stats­rå­den, og blir Tor­bjørn (17) igjen:

– Jeg tenk­te nok mest på meg selv; jeg var en del borte, men hånd­ter­te li­ke­vel sko­len fint. Det jeg ikke tenk­te over da, er at på sko­len er du også en del av et fel­les­skap, både i for­hold til læ­rer­ne, selve un­der­vis­nin­gen og de and­re ele­ve­ne. Det fel­les­ska­pet blir også bed­re iva­re­tatt når fle­re ele­ver er mer til­ste­de.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen (H) mø­ter barn fra And­un­gen barne­hage sam­men med Kris­ti­ne Ro­sen (t.v.) i Kristiansand kom­mu­ne. I lø­pet av 2017 får 800 barn i kom­mu­nen svømme­opp­læ­ring i barnehagen, som føl­ge av re­gje­rin­gens sat­sing på sa­ken.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Tor­bjørn Røe Isak­sen kas­tet sko­ene, men be­holdt klær­ne på da han møt­te de ba­den­de bar­na fra And­un­gen barne­hage på And­øya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.