Det­te kos­ter det å se Start på søn­dag

De nye ei­er­ne vil ha fot­ball­fest mot Florø søn­dag. Så godt som gra­tis inn­gang og gra­tis ham­bur­ger er lokke­mid­ler.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN

– Det er en mar­ke­ring fra de nye ei­er­ne at nå er vi i gang. Start En Drøm har en vi­sjon om å in­spi­re­re barn og voks­ne på Sør­lan­det til å tro på, og rea­li­se­re sine drøm­mer og vi­sjo­ner. Nå skal vi vise det i prak­sis ved å in­vi­te­re til fot­ball­fest, sier Even Øgrey Brands­dal, di­rek­tør i Start En Drøm AS, til Fædre­lands­ven­nen.

Søn­dag klok­ken 18.00 spil­ler Start hjem­me mot Florø. Må­let er 8400 til­skue­re på kamp – det vil si fullt slik sta­dion ser ut nå (stengt nivå to). Virke­mid­de­let er inn­gang for én kro­ne, og gra­tis ham­bur­ge­re til dem som mø­ter opp en time før kamp­start.

– VEL­DIG BRA TIL­TAK

– Vi har hatt kam­pan­jer tid­li­ge­re, men ald­ri bare åp­net slu­se­ne slik vi gjør nå. Det blir vel­dig spen­nen­de å se hvor man­ge som kom­mer, sier Brands­dal, fra tri­bu­nen mens han ser Stei­nar Pe­der­sen for­be­re­de sine gut­ter til kam­pen mot Florø.

– Et vel­dig bra til­tak. Det er vik­tig for oss med man­ge folk som hei­er på oss på tri­bu­nen. Vi er i bed­ring, og vi hå­per å vise mye av den of­fen­si­ve fot­bal­len som ble vist i 1. om­gang mot Mjøn­da­len, sier Stei­nar Pe­der­sen.

– Vi øns­ker å få til en be­gi­ven­het på lin­je med det vi kan få i frem­ti­den. Det hand­ler om å ska­pe et felleskap på tri­bu­nen og gode opp­le­vel­ser på tri­bu­nen. Det star­ter med et gode pre­sta­sjo­ner og spil­le­re som vil blø for drak­ten, sier Brands­dal.

GODE på TRE­NING

Stei­nar Pe­der­sen lo­ver et hel­tent Start-lag.

– Jeg sy­nes spil­ler­ne ser vel­dig skjer­pet ut nå. Man­ge er fris­ke på tre­ning, sier tre­ne­ren, som så sær­lig to spil­le­re her­je på tre­ning tirs­dag.

Da­ni­el Aase er i su­per­form og le­ker fot­ball for ti­den, mens ni­ge­ria­ne­ren Abu­ba­kar Ibra­him, som spil­te spiss mot Mjøn­da­len, vis­te de­tal­jer, drible­fer­dig­he­ter og av­slut­nings­egen­ska­per på høyt nivå.

– Abu var god i dag ja, sier Stei­nar Pe­der­sen med et smil.

FOTO: PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN

Even Øgrey Brands­dal hå­per på fullt hus på Florø søn­dag. Her er han på tri­bu­nen un­der Start-tre­ning tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.