Bri­tisk Eu-ned­tur

Le­der­ne av Brexit-kam­pan­jen ga fals­ke løf­ter til bri­te­ne før folke­av­stem­nin­gen. Nå nær­mer sann­he­tens time seg – og reg­nin­gen.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Brexit-kam­pan­jen fei­ret na­tur­lig nok folke­av­stem­nin­gen for et drøyt år si­den som en stor sei­er. Men nå sli­ter de frems­te po­li­ti­ker­ne som kjem­pet fram ut­mel­din­gen av unio­nen. Blant an­net for­di de selv ga vel­ger­ne full­sten­dig urea­lis­tis­ke løf­ter.

Bri­te­ne har satt seg i en si­tua­sjon hvor pres­set i må­ne­de­ne frem­over først og fremst vil være på dem selv.

Et av ho­ved­ar­gu­men­te­ne for ut­mel­ding var at bri­te­ne skul­le få bru­ke fle­re pen­ger på seg selv. «La oss gi det of­fent­li­ge helse­ve­se­net de 3,5 mil­li­ar­de­ne som EU tar fra oss hver uke», var ett av ho­ved­slag­or­de­ne. Men stemme­lo­ka­le­ne var ikke mer enn luk­ket før Ni­gel Fa­ra­ge, leder av UKIP og en av de frems­te Brexit­le­der­ne, tok selv­kri­tikk på det­te løf­tet og kal­te det «en feil».

Den­ne «fei­len» frem­står i et enda grel­le­re lys når det nå blir sta­dig kla­re­re for bri­ter flest at Stor­bri­tan­nia må be­ta­le et kjempe­be­løp til EU for å få gjen­nom skils­mis­sen med unio­nen. Iføl­ge The Te­le­graph er den kon­ser­va­ti­ve re­gje­rin­gen vil­lig til å be­ta­le 350 mil­li­ar­der kro­ner til EU, av­hen­gig av av­ta­len Stor­bri­tan­nia får med EU om han­del og and­re re­la­sjo­ner.

Avis­ar­tik­ke­len før­te na­tur­lig nok til ster­ke re­ak­sjo­ner blant høyre­fløy­en i det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et, som kjem­pet for Brexit. De mest yt­ter- lig­gå­en­de av dem me­ner det er EU som må be­ta­le pen­ger til Stor­bri­tan­nia.

Men alle an­svar­li­ge bri­tis­ke po­li­ti­ke­re vet at reg­nin­gen kom­mer. EU har satt som en be­tin­gel­se for å dis­ku­te­re en han­dels­av­ta­le, at den bri­tis­ke inn­be­ta­lin­gen først kom­mer på bor­det. Og Stor­bri­tan­nia er helt av­hen­gig av å få til en han­dels­av­ta­le med unio­nen.

Ty­pisk nok opp­sto den­ne sis­te Brexit-dis­ku­sjo­nen mens stats­mi­nis­ter There­sa May er på fe­rie – i EU. De man­ge mot­stri­den­de syns­punk­te­ne som kom til syne vis­te nok en gang den ster­ke uenig­he­ten om for­hand­lings­stra­te­gi­en blant de kon­ser­va­ti­ve. Og be­kref­tet inn­tryk­ket av et Stor­bri­tan­nia som ennå ikke vet hva det vil med den ut­mel­din­gen som ble av­gjort for mer enn et år si­den.

Nå gjen­står bare drøyt halv­an­net år til Stor­bri­tan­nia må for­la­te EU. Bri­te­ne har satt seg i en si­tua­sjon hvor pres­set i må­ne­de­ne frem­over først og fremst vil være på dem selv.

Stats­mi­nis­ter There­sa May un­der en presse­kon­fe­ran­se i Brus­sel tid­li­ge­re i som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.