FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Svømme­opp­læ­ring for fem­årin­ger

● For in­ne­væ­ren­de år har re­gje­rin­gen be­vil­get 40 mil­lio­ner kro­ner til svømme­opp­læ­ring for fem­årin­ger.

● Ord­nin­gen ble inn­ført i 2016, etter et ini­tia­tiv fra Ven­st­res Abid Ra­ja.

● Av Ag­ders 30 kom­mu­ner har 14 søkt, og fått til­delt 2,2 mil­lio­ner kro­ner til svømme­opp­læ­ring.

● I 2017 får i alt 800 fem­årin­ger i Kristiansand (av års­kul­let på 1000) svømme­opp­læ­ring i barnehagen.

Fra­værs­gren­sa

● Mer enn 15 pro­sent fra­vær: Ele­ve­ne vil ikke få ka­rak­ter i fa­get.

● Inn­til 15 pro­sent: Rek­tor kan bru­ke skjønn i fast­set­tel­sen av ka­rak­ter.

● Mer enn 10 pro­sent: Ele­ve­ne vil som ho­ved­re­gel ikke få ka­rak­ter i fa­get.

● Fra­værs­gren­sen gjel­der bare udo­ku­men­tert fra­vær.

● Fra­vær som skyl­des helse­grun­ner, om­sorgs­opp­ga­ver, til­lits­valg­t­ar­beid, po­li­tisk ar­beid, re­li­giø­se høy­ti­der, hjelpe­ar­beid el­ler lov­på­lag­te opp­ga­ver, reg­nes ikke som udo­ku­men­tert.

● Gjel­der for alle ele­ver i vi­dere­gå­en­de opp­læ­ring, men ikke for lær­lin­ger, lære­kan­di­da­ter og voks­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.