Tjen­te 86 mil­lio­ner kro­ner i flykt­ning­året

Link AS dob­let om­set­nin­gen og fikk over­skudd på 86 mil­lio­ner kro­ner etter den sto­re flykt­ning­bøl­gen i Nor­ge. De tjen­te mest på tom­me mot­taks­plas­ser.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

– Over­skud­det er i stor grad re­sul­tat av kon­trak­ter vi ble til­delt fra UDI, men som ble stå­en­de tom­me da det ikke kom så man­ge asyl­sø­ke­re som for­ven­tet, sier styre­le­der Mor­ten Jør­gen­sen i Link AS.

Nor­ges nest størs­te asyl­sel­skap har ho­ved­kon­tor i Kristiansand.

De fikk hen­de­ne ful­le da flykt­nin­ge­ne strøm­met til Nor­ge fra som­mer­en 2015. UDI klar­te ikke å fin­ne hus­rom til alle, og treng­te stor hjelp fra de pri­va­te asyl­ope­ra­tø­re­ne.

Blant dem som klar­te å kas­te seg ras­kest rundt var Link AS.

20 MIL­LIO­NER I UTBYTTE

Sel­ska­pet opp­ret­tet nye mot­tak i høyt tem­po. Som­mer­en 2015 drev sel­ska­pet sju asyl­mot­tak. Vin­te­ren etter var de oppe i 20 mot­tak. Tal­let på an­sat­te økte fra 200 til 540.

Sel­ska­pet opp­ly­ser selv at de har en kost­nads­ef­fek­tiv drift. Det vi­ser også regn­skaps­tal­le­ne. Av en om­set­ning på 336 mil­lio­ner kro­ner, gikk Link med 86 mil­lio­ner kro­ner i over­skudd før skatt.

Etter å ha be­talt skatt på 22 mil­lio­ner hen­tet de fire ei­er­ne ut 20 mil­lio­ner i utbytte.

TRE NESTEN TOM­ME MOT­TAK

Over­skud­det i 2016 var like stort som de fem fore­gå­en­de åre­ne til sam­men. Si­den 2011 har Link AS gått med til sam­men 170 mil­lio­ner i over­skudd.

Styre­le­der Mor­ten Jør­gen­sen for­tel­ler om et par eks­tra­or­di­næ­re år. UDI opp­ret­tet man­ge mot­tak, også dyre akutt­mot­tak.

I til­legg bruk­te de 1,5 mil­li­ar­der kro­ner på plas­ser som ald­ri ble fylt opp. En del av det gikk inn på kon­to­en til Link AS.

– Vi fikk tre kon­trak­ter der mot­ta­ke­ne i stor grad ble stå­en­de tom­me. Det størs­te var på Kongs­berg der UDI øns­ket kon­trakt på 1000 plas­ser. Et par døgn var det 300 be­bo­ere, men på det jev­ne var det rundt 100 be­bo­ere der meste­par­ten av året, sier Jør­gen­sen.

– Den­ne penge­bru­ken er det nesten sta­ten selv som får sva­re for, sier han.

VG sat­te i fjor som­mer fo­kus på de tom­me plas­se­ne. Da svar­te UDI slik på over­ka­pa­si­te­ten:

– Det er vans­ke­lig å si hvor­dan si­tua­sjo­nen ut­vik­ler seg. Vi har valgt å ta ned noe ka­pa­si­tet, men vi må vur­de­re si­tua­sjo­nen på nytt over som­mer­en. I fjor var det i au­gust og sep­tem­ber at an­koms­te­ne økte dra­ma­tisk. I år er usik­ker­he­ten stør­re enn på len­ge, sa di­rek­tør i re­gion – og mot­taks­av­de­lin­gen, Chris­ti­ne Wil­berg til VG.

– BETYDELIG RISIKO

Jør­gen­sen sier at det var et godt år for dem rent øko­no­misk.

– Vi har ut­vik­let en mo­dell som fun­ge­rer. Det­te kom­bi­nert med UDIS inn­kjøps­ord­nin­ger gir dis­se tal­le­ne, sier Jør­gen­sen.

Slik kom­men­te­rer sty­ret re­sul­ta­tet:

– Øko­no­misk har drif­ten vært kre­ven­de ved at man­ge kon­trak­ter er kort­sik­ti­ge. Det fore­lig­ger en betydelig risiko knyt­tet til frem­ti­di­ge for­plik­tel­ser som lø­per len­ger enn ga­ran­ter­te inn­tek­ter fra UDI. Sty­ret er til­freds med årets re­sul­tat.

STOPPET

Nå har imid­ler­tid asyl­strøm­men stoppet og Link har bygd ned.

– Vi har nå åtte mot­tak og 120 an­sat­te, om­trent som for to år si­den, sier Jør­gen­sen.

– Hvor­dan blir det i frem­ti­den? – Jeg tror ikke vi vil se en ny bøl­ge som for to år si­den. Vi vil dri­ve så len­ge vi har kon­trak­ter, og der­som det er plass til oss kan vi ta en rol­le i in­te­gre­rings­ar­bei­det, sier han.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Mor­ten Jør­gen­sen uten­for et av de nå ned­lag­te asyl­mot­ta­ke­ne, Eng­le­gaard i Tvede­strand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.