Up har tatt 106 fø­rer­kort i som­mer

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

I juni og juli har Utryk­nings­po­li­ti­et be­slag­lagt 106 fø­rer­kort un­der farts­kon­trol­ler i Ag­der. I fjor var an­tal­let 79 i sam­me tids­rom. Selv om farts­bø­te­ne er høy­ere enn noen gang.

– Dess­ver­re ser det ikke ut til at det har hjul­pet noe, selv om fle­re av sat­se­ne har økt med 20 pro­sent. Det ser vi på øk­nin­gen av fø­rer­kort­be­sla­ge­ne fra i fjor, sier Øystein Krog­stad, lo­kal Up-sjef i Ag­der.

TOK ÅTTE FØ­RER­KORT

For­ri­ge tors­dag had­de Up kon­troll på Varodd­brua, der farts­gren­sen er satt ned til 50 km/t i for­bin­del­se med vei­ar­bei­det.

– Det hø­rer til sjel­den­he­te­ne at vi be­slag­leg­ger åtte fø­rer­kort på ett kon­troll­sted. Det vil bli fle­re kon­trol­ler på Varodd­brua.

Den høy­es­te has­tig­he­ten ble målt til 83 km/t.

– Det er ri­me­lig man­ge kilo­me­ter over farts­gren­sen. Nå må bi­lis­te­ne våk­ne. Det er en grunn til at vei­ve­se­net har skil­tet slik, sier Krog­stad.

Up-sje­fen for­tel­ler at de had­de en kon­troll på broa i juni. Da ble det be­slag­lagt tre fø­rer­kort.

– Vi har hatt kon­trol­ler på dag­tid mens ar­bei­de­ne på­går, etter på­trykk fra Sta­tens veg­ve­sen og en­tre­pre­nø­re­ne. Det vil bli hyp­pi­ge­re kon­trol­ler på Varodd­brua, det er helt sik­kert. Å iva­re­ta ar­bei­der­nes sik­ker­het er en vik­tig opp­ga­ve.

158 KM/T I 80-SONE

– Det er ube­gri­pe­lig at folk er vil­li­ge til å set­te and­re men­nes­ker i fare med slik kjø­ring. Selv om det er en be­tong­fen­der, be­tyr det lite om man kom­mer i stor fart, leg­ger han til.

Søn­dag kveld sto Up-pa­trul­jer plas­sert i Far­dals­bak­ken, på E 39 i Lin­des­nes. Åtte bi­lis­ter ble fot­gjen­ge­re etter å ha tråk­ket for hardt på gas­sen.

Høy­es­te has­tig­het som ble målt var 158 km/t i 80-so­nen.

– Det­te kan vi ikke sit­te stil­le å se på. Med så høye has­tig­he­ter så vil det skje noe. Det vil bli fle­re kon­trol­ler, sier Krog­stad.

Si­den 2014 har 50 bi­lis­ter mis­tet fø­rer­kor­tet i Far­dals­bak­ken, iføl­ge NRK Sør­lan­det.

MER TIL STEDE

I førs­te halv­år av 2017 har Up hatt seks kon­trol­ler på ste­det. To­talt har de be­slag­lagt 23 fø­rer­kort og delt ut 34 for­enk­le­de fore­legg.

– At folk sy­nes det er greit å kjø­re i 160 kilo­me­ter i ti­men er rett og slett ufor­ståe­lig. Det er også blitt mål has­tig­he­ter på over 170 km/t. Da sier mitt tra­fikk­hode at vi må være mer til stede her, sier Up-sje­fen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Utryk­nings­po­li­ti­et vars­ler hyp­pi­ge­re kon­trol­ler på Varodd­brua. Åtte bi­lis­ter mis­tet lap­pen for­ri­ge tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.