Vil sat­se på tog og buss og bå­ter på strøm

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULE­BERG odd.inge.ule­berg@fvn.no

I 2021 skal 90 pro­sent av alle bi­ler som sel­ges, være kli­ma­nøy­tra­le, og det skal sat­ses stort på buss og tog. SV har klima­pla­nen klar både na­sjo­nalt og lo­kalt. FAKTA

rio­de. Det til­sva­rer ut­slip­pe­ne fra cir­ka én mil­lion bi­ler, sier Halt­brek­ken.

Hvor­dan skal så det skje? SV har ikke reg­net kost­na­der ennå, men Halt­brek­ken sier de vil kut­te en tred­je rulle­bane på Gar­der­moen til 19 mil­li­ar­der og kut­te ut­byg­ging av fire-felts mo­tor­vei­er når vei­en går pa­ral­lellt med jern­ba­nen.

– Da jeg reis­te fra Oslo til mine svi­ger­for­eld­re i Fro­land i 1999, tok både tog- og bil­tu­ren fire ti­mer. To­get gjør frem­de­les det, mens bil­tu­ren er re­du­sert med tre kvar­ter. Nå må vi flyt­te pen­ge­ne til miljø­rik­ti­ge sat­sin­ger, sier han.

– Fer­je­ne mel­lom Hel­sig­nør og Hel­sing­borg går al­le­re­de på strøm. I Trøn­de­lag fin­nes et lite fir­ma som har gått fra to til snart 70 an­sat­te. De byg­ger elek­tris­ke skip. Hvis sta­ten leg­ger til ret­te, kan det­te bli en enorm, ny næ­ring - også for tek­no­logi­mil­jø­ene på Sør­lan­det, sier Lars Halt­brek­ken.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

SVS andre­kan­di­dat til stor­tings­val­get i Vest-ag­der Andreas Land­mark (f.v.), Lars Halt­brek­ken og første­kan­di­dat Ma­li Trons­moen la fram SVS klima­sat­sing på per­ron­gen i Kristiansand tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.