Det skal bøt­te ned i dag

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LARSEN

Ons­dag vil bli en våt dag. En­kel­te ste­der kan det kom­me opp­til 50 milli­me­ter ned­bør.

– Ons­dag blir en dag med so­lid regn­vær. Er du skik­ke­lig uhel­dig vil du opp­le­ve å få 50 milli­me­ter med ned­bør, sier Vi­be­ke Thy­ne­ss, vakt­ha­ven­de me­teoro­log ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt, til Fædre­lands­ven­nen.

På grunn av et lav­trykk som kom­mer sør­fra, vil det ons­dag reg­ne over hele Sør­lan­det. Iføl­ge me­teoro­lo­gen blir ons­da­gen skik­ke­lig våt, med mel­lom 30 og 50 milli­me­ter ned­bør.

– Det vil be­gyn­ne å reg­ne al­le­re­de ved mid­natt, og det ser ut til at det vil reg­ne hele da­gen. De ver­ste by­ge­ne vil kom­me på for­mid­da­gen, men det vil fort­satt kun­ne gå noen by­ger på etter­mid­da­gen, sier Thy­ne­ss.

Til tross for at tem­pe­ra­tu­re­ne vil være som­mer­li­ge og lig­ge mel­lom 16 og 18 gra­der, er det lite på ons­dag som vil min­ne om som­mer.

Det kan også kom­me tor­den en­kel­te ste­der.

– Det blir et vått døgn. Hvis du skal ut på ute­ak­ti­vi­te­ter, er det bare å ta på seg regn­klær el­ler fin­ne fram pa­ra­ply­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.