Nå er krigs­sei­le­ren for­nøyd

For den 97 år gam­le krigs­sei­le­ren var det bare ett in­der­lig øns­ke som gjen­stod. Å høre ly­den fra ma­skin­rom­met i han­dels­ski­pet han i så man­ge år har kjem­pet for.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

Man­dag gikk øns­ket i opp­fyl­lel­se for Sø­ren Brands­nes.

– Tenk at jeg skul­le få opp­le­ve det­te. For en minne­rik dag. Helt og hol­dent fan­tas­tisk, sa han, etter å ha sett, hørt, for­talt his­to­ri­er og mot­tatt både vaf­ler og gode ord som he­ders­gjest om bord i det ny­res­tau­rer­te ski­pet fra 1911.

Han hø­rer ikke len­ger så godt og bena vil ikke lyst­re som før.

Føl­ge­lig ble han løf­tet opp og ned trap­per, som om han satt på gull­stol.

For to uker si­den klar­te idea­lis­ter fra Hest­man­dens venne­for­ening å få svev i ma­ski­ne­ne som ikke har vært virk­som­me si­den 1964.

– Ten­ke seg til. Det­te er en 116 år gam­mel dame som ikke har vært i drift på 53 år, sa Tryg­ve Lang­feldt, en av de mo­tor­kyn­di­ge.

– Vel­dig moro at vi klar­te det, sa Ing­vardt An­der­sen, en an­nen av de kunn­skaps­rike.

– De­re måt­te nok be­nyt­te list med den­ne da­men, men­te Sø­ren Brands­nes.

FAL­LER FRA

Han er den enes­te gjen­le­ven­de av 22 på et bil­de fra fri­gjø­rings­da­gen i 1998. Det vi­ser med­lem­me­ne av Ag­der krigs­sei­ler­for­ening, en for­ening han i lik­het med Kristiansand og om­egn krigs­sei­ler­for­ening tok ini­tia­tiv til.

Sø­ren Brands­nes voks­te opp i Lin­des­nes og var 19 år da han fikk hyre som dekk­s­gutt på M/T Po­ly­karp i 1939. To år se­ne­re ble ski­pet kap­ret av den tys­ke slag­krys­se­ren Scan­horst.

Han har tid­li­ge­re for­talt hva som skjed­de, at han sam­men med 800 and­re ble plas­sert i fange­leir i Tysk­land, for så å bli ført til Nor­ge i fange­ski­pet Do­nau og brukt i tysk pro­pa­gan­da.

I fil­men NRK la­get om ham for to år si­den, for­tel­les his­to­ri­en om hvor­dan han sam­men med ka­me­ra­te­ne Ger­hart Torp og Alf Ras­mus­sen røm­te til Skott­land i en 20 fots sne­k­ke, og der­et­ter seil­te i den nors­ke han­dels­flå­ten res­ten av kri­gen, som ma­tros og skyt­ter, i ustan­se­lig frykt for å bli tor­pe­dert.

LANGVARIG KAMP

Men for Sø­ren Brands­nes var det i minst like stor grad den lang­va­ri­ge kam­pen etter kri­gen han ble hed­ret med kon­gens for­tjenst­me­dal­je og Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­nes kul­tur­pris for.

Den hand­let om an­er­kjen­nel­se og øko­no­misk opp­reis­ning for de om lag 35.000 nors­ke sjø­fol­ke­ne, hvor­av vel 3700 som ald­ri kom hjem.

Og ikke minst, kam­pen for res­tau­re­ring av det enes­te nors­ke han­dels­ski­pet som klar­te seg gjen­nom to ver­dens­kri­ger.

Den job­ben tok 22 år og kos­tet langt over 100 mil­lio­ner kro­ner.

– Noen me­ner det er van­vit­tig mye pen­ger for å res­tau­re­re et skip. Det får så være. Men ikke minst sett i lys av at sta­ten har be­tal­te åtte mil­lio­ner kro­ner til et minne­sen­ter for na­zis­ten Knut Ham­sun, vil­le det tatt seg dår­lig ut om det of­fent­li­ge Nor­ge ikke grep den­ne mu­lig­he­ten, sa Sø­ren Brands­nes.

– Med etab­le­rin­gen av na­sjo­nalt krigs­sei­ler­re­gis­ter, en of­fi­si­ell unn­skyld­ning fra da­væ­ren­de for­svars­mi­nis­ter An­ne-gre­te Strøm Erich­sen på veg­ne av nors­ke myn­dig­he­ter, Jon Miche­lets frem­ra­gen­de bø­ker og ikke minst dunke­ly­den fra Hest­man­dens ma­ski­ner, er jeg for­nøyd, la han til.

FOTO: LARS HOLLERUD

Tryg­ve Lang­feldt (bak) og Bård Ras­mus­sen hjalp he­ders­gjes­ten i land etter be­sø­ket på Hest­man­den.

FOTO: LARS HOLLERUD

Den­ne pri­sen fikk Sø­rens Brands­nes i 2011. Sek­sjons­le­der ved Vest-ag­der-mu­se­et, Ka­thrin Pabst, lo­ver at den skal få syn­lig plass på Hest­man­den.

FOTO: LARS HOLLERUD

He­ders­gjes­ten ble nær­mest bå­ret på gull­stol av Ha­rald In­ge­brigt­sen (t.v.) og Ing­vardt An­der­sen fra ski­pets venne­for­ening.

FOTO: LARS HOLLERUD

Sø­ren Brands­nes fry­det seg da han hør­te ly­de­ne i ma­skin­rom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.