Rea­ge­rer sterkt på Al Ja­ze­era­sten­ging

Is­ra­els­ke myn­dig­he­ters be­slut­ning om å sten­ge Tv-ka­na­len Al Ja­ze­eras kon­tor i lan­det er opp­rø­ren­de og for­kas­te­lig, me­ner Eu­ge­ne Schoul­gin i Norsk PEN.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– Det­te er dypt be­klem­men­de, sier Shoul­gin til NTB.

Ben­ja­min Ne­tanyahus re­gje­ring kunn­gjor­de søn­dag at den qa­tars­ke kring­kas­te­rens kon­tor i lan­det skal sten­ges og at dens jour­na­lis­ter skal fra­tas ak­kre­di­te­rin­gen.

– Det er for­kas­te­lig å be­gyn­ne å sten­ge Tv-ka­na­ler. Al Ja­ze­era er den enes­te frie ka­na­len i den ara­bis­ke ver­den, på­pe­ker Shoul­gin.

Ka­na­len har rundt 70 kon­to­rer på ver­dens­ba­sis, blant an­net i USA, Lon­don, Syd­ney, Mad­rid, Tokyo og Ber­lin.

– SKAMLØST

Men­neske­retts­or­ga­ni­sa­sjo­nen Am­ne­sty me­ner ved­ta­ket er en «skum­mel be­skjed» om at is­ra­els­ke myn­dig­he­ter ikke to­le­re­rer kri­tisk jour­na­lis­tikk.

– Det­te er et skamløst angrep på mediefriheten i Is­rael og de ok­ku­per­te om­rå­de­ne, sier Mag­da­lena Mugh­ra­bi, som er Am­ne­stys vise­di­rek­tør i Midt­østen og Nord-afri­ka.

Også Ko­mi­te­en for be­skyt­tel­se av jour­na­lis­ter (CPJ) har for­dømt ved­ta­ket om å kneb­le Al Ja­ze­era som ude­mo­kra­tisk og me­ner det plas­se­rer Is­rael i sam­me leir som de mest presse­fiendt­li­ge lan­de­ne i re­gio­nen.

Saudi-ara­bia og Jor­dan steng­te ny­lig Al Ja­ze­eras lo­ka­le kon­to­rer. De to lan­de­ne har også sam­men med De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter og Bah­rain blok­kert sen­din­ge­ne fra Tv-ka­na­len.

I en ge­ne­rell kom­men­tar til NTB sier Uten­riks­de­par­te­men­tet at en fri pres­se er en bære­bjel­ke i et­hvert de­mo­kra­ti.

– Det er der­for vik­tig å frem­me og be­skyt­te presse­fri­he­ten og uav­hen­gi­ge medi­er, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Fro­de An­der­sen.

AVVISER

Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­tanyahu og kom­mu­ni­ka­sjons­mi­nis­ter Ayoob Ka­ra be­skyl­der Al Ja­ze­era for å være et verk­tøy for IS, Ha­mas, Hiz­bol­lah og Iran. De hev­der også at ka­na­len ma­net til vold rundt Tem­pel­høy­den etter at Is­rael sat­te opp me­tall­de­tek­to­rer ved det hel­li­ge ste­det.

Den is­ra­els­ke am­bas­sa­den i Oslo avviser over­for NTB at ved­ta­ket om å sten­ge Al Ja­ze­era er et angrep på presse­fri­he­ten.

– Is­rael er kjent for å ha en dy­na­misk sam­funns­de­batt og plu­ra­lis­tisk pres­se. Til tross for man­ge sik­ker­hets­re­la­ter­te ut­ford­rin­ger lig­ger presse­fri­he­ten i Is­rael på et vest­lig nivå, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Bea­te Mik­kel­sen.

PRO­BLE­MER

Å sten­ge ka­na­len vil imid­ler­tid by på prak­tis­ke pro­ble­mer, på­pe­ker den is­ra­els­ke jour­na­lis­ten Na­ti Tuck­er i en kom­men­tar i avi­sa Haa­retz.

For det førs­te kan presse­ak­kre­di­te­rin­ger kun trek­kes til­ba­ke der­som is­ra­elsk sik­ker­hets­tje­nes­te me­ner jour­na­lis­te­ne er en fare for na­sjo­nal sik­ker­het.

In­gen av de is­ra­els­ke ka­bel­sel­ska­pe­ne har så langt ut­trykt vil­je til å ta Al Ja­ze­era av luf­ta. Dess­uten får de fles­te av Al Ja­ze­eras se­ere ka­na­len inn via egne pa­ra­bol­an­ten­ner, på­pe­ker han.

I til­legg ser det ut til at ver­ken is­ra­elsk po­li­ti el­ler sik­ker­hets­mi­nis­ter Gilad Er­dan er vil­lig til å ta an­sva­ret for å kas­te Al Ja­ze­era ut av kon­to­re­ne de­res.

– Det­te be­tyr at det på kort sikt ikke blir noen end­rin­ger i Al Ja­ze­eras kring­kas­ting i Is­rael, kon­klu­de­rer Tuck­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.