Le­ger bruk­te 25 mill. på streik

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Syke­hus­le­ge­nes kamp mot en ny ar­beids­plan ble kost­bar. Syke­hus­strei­ken i fjor høst kos­tet Lege­for­enin­gen 25 mil­lio­ner kro­ner.

Det går fram av regn­ska­pet til Den nors­ke lege­for­ening, iføl­ge Da­gens Me­di­sin. Her går det fram at for­enin­gen bruk­te 25,3 mil­lio­ner kro­ner på streike­bi­drag. Le- ge­pre­si­dent Ma­rit Her­man­sen for­sva­rer penge­bru­ken.

– Det­te var en nød­ven­dig kon­flikt i kam­pen for et kol­lek­tivt vern om ar­beids­tid. Etter strei­ken har fon­det blitt styr­ket, slik at vi står godt rus­tet til frem­ti­di­ge opp­gjør, ut­ta­ler hun.

Sta­ten grep inn med tvun­gen lønns­nemnd og stan­set ti­de­nes lengs­te syke­hus­streik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.