– Det er ikke far­lig å fei­le

Mo­ni­ca Hatt­remBer­ge (30) og Vil­de Chris­ti­an­sen (19) er ek­semp­ler på unge, kvin­ne­li­ge grün­de­re som tør å sat­se på noe eget.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: JULIE SØRENSEN MOLVIK julie@krs­by.no

– Hvis man har en drøm, er det dumt å la være for­di man er redd for å fei­le. Det er ikke far­lig å fei­le. Man tren­ger ikke sat­se med hus og bil, men star­te med å sat­se det man har råd til å mis­te. Så har du i alle fall prøvd, rå­der grün­der Mo­ni­ca Hatt­rem-ber­ge (30) fra Greip­stad.

Si­den hun var 20, har hun dre­vet for seg selv. Grün­der-kar­rie­ren star­tet med at Mo­ni­ca og ei venn­in­ne åp­net en in­te­ri­ør­bu­tikk i Kvad­ra­tu­ren. Så kom fi­nans­kri­sen.

– Da måt­te vi gjø­re noe fort, for vi mang­let mas­se pen­ger. Der­med star­tet vi en nett­bu­tikk. Det er sånn vei­en har blitt til at jeg i dag la­ger nett­bu­tik­ker for and­re. Det er min ut­dan­nel­se, for­tel­ler Hatt­rem-ber­ge, som dri­ver bu­tikk­pi­ke­ne.no.

– IKKE FOR å TJENE PEN­GER

I ja­nu­ar ble Bu­tikk­pi­ke­ne kon­tak­tet av Vil­de Chris­ti­an­sen som drøm­te om å star­te noe eget. Etter en kopp kaf­fe med god kje- mi, kom de fram til at Vil­de skul­le for­sø­ke å ta over nett­bu­tik­ken or­ga­nized.no.

– Nå tar Vil­de hele grün­der­greia som en ut­dan­nel­se, og drif­ter hele nett­bu­tik­ken selv, for­tel­ler Mo­ni­ca, som star­tet nett­bu­tik­ken som et prøve­pro­sjekt.

– Ja, det­te er god er­fa­ring og et al­ter­na­tiv til ut­dan­nel­se for min del. Jeg gjør ikke det­te for å tjene pen­ger. Da vil­le jeg hel­ler job­bet på Re­ma 1000 el­ler et hvil­ket som helst an­net sted, for­tel­ler den am­bi­siø­se 19-årin­gen.

Mo­ni­ca for­tel­ler at man som grün­der må være for­be­redt på både opp- og ned­tu­rer.

– Da Vil­de vil­le sat­se på det­te, så måt­te hun ta et valg om å leg­ge inn mye jobb i det­te. Kan­skje blir det suk­sess så beg­ge kan tjene pen­ger på det, og kan­skje gjør vi ikke det. Det er jo det som er med å være grün­der, du må være vil­lig til å leg­ge mas­se tid i noe som kan­skje ikke går.

– Var du klar over hvor mye jobb det var da du star­tet, Vil­de?

– Jeg var vel­dig klar på å sat­se, men jeg så ald­ri for meg at det var så mye jobb og tar så mye tid. Så det er vik­tig å ten­ke på, sier hun etter må­ne­der med en bratt læ­rings­kur­ve.

VIL­LE STAR­TE NOE EGET

Vil­de var nett­opp fer­dig med medi­er og kom­mu­ni­ka­sjon på Tan­gen vi­dere­gå­en­de og et halvt år på bi­bel­sko­le, da hun ja­nu­ar i år plut­se­lig sto uten noen pla­ner.

– Jeg har all­tid visst at jeg skal star­te noe eget. Og jeg har all­tid vært klar på at hvis jeg ikke ser ver­di­en i å stu­de­re, el­ler at jeg læ­rer mer el­ler kom­mer nær­me­re mitt mål med å stu­de­re, så kom­mer jeg ikke til å gjø­re det. Her er man er gra­fisk de­sig­ner, mar­keds­fø­rer, salgs­sjef og dag­lig leder – rett og slett alt, for­kla­rer hun.

På spørs­mål om hvil­ke tips Vil­de har til and­re med en grün­der i ma­gen, er sva­ret:

– Gjør det du har lyst til. Nå er det førs­te året etter vi­dere­gå­en­de for min del, og da kjen­ner både jeg og and­re på pres­set om at man må fin­ne noe å gjø­re. Men hvis du ikke vil gå rett på ut­dan­nel­se, så ikke gjør det. Jeg tror ikke vi tje­ner noe på at så man­ge unge prø­ver å ta års­stu­di­um i noe man ikke vet hvor­for man tar, sier Vil­de Chris­ti­an­sen. Start UIA er en stu­dent­or­ga­ni­sa­sjon ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, som job­ber for å frem­me in­no­va­sjon og en­tre­pre­nør­skap blant stu­den­ter på cam­pus Kristiansand og Grim­stad.

– Vi øns­ker å plan­te frø­et hos stu­den­ter om at de skal ten­ke på

FOTO: JULIE SØRENSEN MOLVIK

Vil­de Chris­ti­an­sen (19) og Mo­ni­ca Hatt­rem-ber­ge (30) me­ner det vik­tigs­te du må ha for å sat­se som grün­der, er vil­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.