Hjel­per stu­den­ter med en­tre­pre­nør­skap

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - JULIE SØRENSEN MOLVIK

mu­lig­he­ten til å bli en­tre­pre­nør, sier dag­lig leder To­ny Kjen­ner.

Start UIA ar­ran­ge­rer uli­ke ar­ran­ge­men­ter og kurs, og hjel­per også stu­den­ter med å kom­me i kon­takt med rik­ti­ge folk, som blant an­net UIA ny­skap­ning.

– Av rett over 50 med­lem­mer før som­mer­en, var 26 kvin­ner og 25 menn. Det er vi vel­dig stolt over. Det er frem­de­les et fler­tall av øko­no­mer blant med­lem­me­ne, men vi ser at blant an­net kunst og hånd­verk-stu­den­ter også blir med, sier Kjen­ner.

FOTO: JULIE SØRENSEN MOLVIK

På det­te kon­to­ret på Varodd job­ber Vil­de for or­ga­nized.no med kon­tor­ar­beid, ut­vik­ling av nye pro­duk­ter, de­sign, mar­keds­fø­ring, pak­king og mer­king. Tryk­ke­ri­et de bru­ker lig­ger i Dan­mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.