Pen om­sorgs­bu­tikk vil vokse vi­de­re

Trygg Hjem­me AS dri­ver sta­bilt og godt. Men helse­grün­der­ne Janne Køhn og To­ril Bøh­ler skul­le så gjer­ne gå løs på det sto­re mar­ke­det for hjemme­syke­pleie.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Ja visst hol­der vi ko­ken etter 13 år! Vi skul­le bare øns­ke at både Kristiansand og and­re sør­lands­kom­mu­ner gjor­de som and­re i Nor­ge, og åp­net for fritt bru­ker­valg på hjemme­syke­pleie og det som he­ter bru­ker­styrt, per­son­lig as­sis­tent, bpa. Per i dag er det fritt bru­ker­valg kun for hjemme­hjelp i Kristiansand. Og det er et lite mar­ked med man­ge til­by­de­re.

Janne Køhn ly­der en­ga­sjert. Så er det da også hen­nes og mak­ker To­ril Bøh­lers en­ga­sje­ment som har gjort Trygg Hjem­me AS til pen bu­tikk og ar­beids­gi­ver for fle­re ti­talls men­nes­ker i lø­pet av et år. Bran­sjen er helse- og om­sorgs­tje­nes­ter til eld­re og syke, sup­plert av vi­kar­ut­leie in­nen pleie- og om­sorgs­sek­to­ren.

EKSEMPLARISKE Tall

Om­set­nin­gen har sta­bi­li­sert seg på snaue ti mil­lio­ner kro­ner, og både bunn­lin­je og fi­nan­ser er eksemplariske. Men bu­tik­ken kun- ne alt­så ha vært stør­re, om ikke sør­lands­kom­mu­ne­ne had­de valgt å opp­rett­hol­de mono­po­let på hjemme­syke­pleie. Da de to helse­grün­der­ne gans­ke ny­lig had­de be­søk av Frp-leder og fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen i valg­kamp­mo­dus, fikk de i det mins­te mo­ralsk støt­te i sine be­stre­bel­ser for å opp­løse mono­po­let.

– Jeg me­ner det er en men­neske­rett å kun­ne vel­ge. Hvor­for skal vi ikke gjø­re det der det gjel­der al­ler mest – vår egen helse. Jeg me­ner at alle kom­mu­ner må leg­ge til ret­te for fritt bru­ker­valg. Det bed­rer kva­li­te­ten til tje­nes­te­ne for inn­byg­ger­ne og øker valg­fri­he­ten, sa Jen­sen.

❞ Vi had­de lyst til å star­te opp noe privat som kun­ne være et sup­ple­ment til hva det of­fent­li­ge kun­ne til­by. Det skul­le være noe vi vil­le be­nyt­tet selv.

Job­bet SAM­MEN

Trygg Hjem­me AS’ his­to­rie går el­lers til­ba­ke til 2005, da syke­plei­er­ne Janne Køhn og To­ril Bøh­ler job­bet sam­men. Si­den har de delt søs­ter­lig på for­mel­le opp­ga­ver som å være dag­lig leder og styre­le­der. Og de har be­gren­set seg til å eie 35 pro­sent av ak­sje­ne hver, mens ekte­men­ne­ne har fått 15 pro­sent hver og styre­plass.

– Vi had­de lyst til å star­te opp noe privat som kun­ne være et sup­ple­ment til hva det of­fent­li­ge kun­ne til­by. Det skul­le være noe vi vil­le be­nyt­tet selv, som skul­le være vel­dig bra for eld­re og syke, for­tal­te To­ril Bøh­ler til Fædre­lands­ven­nen for et års tid si­den, da Trygg Hjem­me AS var kan­di­dat til å bli Årets Sør­lands­be­drift.

FOTO: RICHARD NODELAND (ARKIV)

Janne Køhn (til venst­re) og To­ril Bøh­ler,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.