De eks­tre­me

Vårt vest­li­ge sam­funn blir i øken­de grad ut­ford­ret av tre eks­tre­me po­li­tis­ke be­ve­gel­ser som har til hen­sikt å ut­slet­te vårt mo­der­ne leve­sett.

Faedrelandsvennen - - MENING - BERNT H. UTNE, Pen­sjo­nert Kom­man­dør­kap­tein

De er alle, fra uli­ke ut­gangs­punkt, fien­der av folke­sty­ret og retts­sta­ten. Ved bruk av vold og fy­sisk makt øns­ker de å sen­de vårt nå­væ­ren­de sam­funns­sys­tem på his­to­ri­ens skrap­haug, og er­stat­te den med en­ten en fa­scis­tisk ett­parti­stat, et anti-ma­te­ria­lis­tisk anar­ki el­ler en islamsk stat.

Pst-sjef Be­ne­dic­te Bjørn­land fast­hol­der i et in­ter­vju med Fædre­lands­ven­nen 5/8 at isla­mis­ter ut­gjør den størs­te ter­ror­trus­se­len. Det er tro­lig en rik­tig vur­de­ring, hvis man be­gren­ser trus­sel-for­stå­el­sen til angrep på en­kelt­in­sti­tu­sjo­ner el­ler inn­byg­ge­re. Isla­mis­te­ne kan sik­kert dre­pe man­ge uskyl­di­ge si­vi­le, men en ek­sis­ten­si­ell trus­sel mot vårt sam­funns­sys­tem er de nep­pe. An­ner­le­des er det med den høyre­eks­tre­me og den venst­re-eks­tre­me be­ve­gel­se, som for ti­den er på frem­marsj over hele Euro­pa. Det er dis­se be­ve­gel­ser som vir­ke­lig har po­ten­si­al til å kun­ne true vårt sam­funns­sys­tem. Føl­ge­lig er det også dis­se be­ve­gel­ser som bør få økt opp­merk­som­het fra myn­dig­he­te­nes side.

De høyre­eks­tre­me dyr­ker na­sjo­na­lis­men og den ster­ke ens­ret­te­de stat. De avviser folke­sty­ret og retts­sta­ten, og øns­ker ens­ar­te­de folke­grup­per in­nen­for

At pla­nen kun­ne gjen­nom­fø­res uten at de myn­dig­he­ter som er satt til å sik­re vårt sam­funns­sys­tem fan­get det opp, er opp­sikts­vek­ken­de.

kla­re kul­tu­rel­le gren­ser. In­ter­na­sjo­na­le av­ta­ler som sik­rer ret­ter for alle av­vi­ses ka­te­go­risk, og de pre­sen­te­rer seg som et al­ter­na­tiv til hva de kal­ler det de­mo­kra­tis­ke kaos. De er vol­de­li­ge, og de­res ag­gre­sjon ret­tes i førs­te rek­ke mot ut­len­din­ger og po­li­tis­ke mot­stan­de­re.

De venstre­eks­tre­me er an­ti­ma­te­ria­lis­ter og avviser for­bruks­sam­fun­net som bære­bjel­ke i sam­funns­øko­no­mi­en. Be­ve­gel­sen an­er­kjen­ner ikke retts­sta­ten og folke­valg­te myn­dig­he­ter, og de er mot­stan- de­re av den pri­va­te ei­en­doms­rett. De er anar­kis­ter, og avviser inn­blan­ding fra alle myn­dig­hets­or­ga­ner. Of­te del­tar de i fre­de­li­ge de­mon­stra­sjo­ner, for un­der de­mon­stra­sjo­nens gang plut­se­lig å frem­stå som en vol­de­lig grup­pe. De­res ag­gre­sjon ret­ter seg i førs­te rek­ke mot ma­te­ri­el­le ver­di­er og privat ei­en­dom.

Det er sær­lig to ut­vik­lings­trekk i vår vest­li­ge ver­den som bæ­rer føde til eks­tre­mis­tis­ke mil­jø­er. For de høyre­eks­tre­me er til­strøm­min­gen av flykt­nin­ger og mi­gran­ter med den usik­ker­het det for man­ge med­fø­rer en trus­sel mot egne kul­tur­ver­di­er. To­le­ran­sen og støt­ten til men­neske­ret­tig­he­te­ne opp­fat­tes som naiv, og myn­dig­he­te­ne frem­stil­les som for­ræ­de­re mot fol­ket. For de venstre­eks­tre­me kan de øken­de for­skjel­le­ne i sam­fun­net ikke ak­sep­te­res, og gir i de­res øyne le­gi­ti­mi­tet til øde­leg­gel­se av privat ei­en­dom. Beg­ge eks­tre­mis­tis­ke be­ve­gel­ser for­ak­ter alle de­mo­kra­tis­ke par­ti­er, og ser på det po­li­tis­ke spekt­rum fra Rødt til Frem­skritts­par­ti­et som sine po­li­tis­ke fien­der. Den høy­re-eks­tre­me de­mon­stra­sjo­nen ny­lig gjen­nom sen­trum av fe­rie- og tu­rist­byen Kristiansand har vek­ket ster­ke re­ak­sjo­ner hos man­ge. Kri­tik­ken har i førs­te rek­ke ret­tet seg mot po­li­ti­ets hånd­te­ring av selve de­mon­stra­sjo­nen, og ar­gu­men­ta­sjo­nen om­kring hvor­for po­li­ti­ets le­del­se lot den uan­meld­te de­mon­stra­sjo­nen bli gjen­nom­ført. Po­li­ti­et inn­røm­mer i etter­tid at de ble «tatt på sen­gen», og at de fore­lø­pig har iden­ti­fi­sert en rek­ke lære­punk­ter. Det er i seg selv bra, men hen­del­sen av­dek­ker noen for­hold som bør bli gjen­stand for en grun­dig, prin­si­pi­ell de­batt.

De fles­te av de­mon­stran­te­ne var hver­ken nors­ke stats­bor­ge­re el­ler had­de adres­se i Nor­ge. De var alt­så på rei­se, og ut­nyt­tet vår gjest­fri­het til å dri­ve po­li­tisk virk­som­het for en be­ve­gel­se som alt­så har som mål å ut­slet­te vår retts­stat og sam­funns­sys­tem. Po­li­ti­ets le­del­se har bl.a. hen­vist til yt­rings­fri­he­ten som be­grun­nel­se for ikke å gri­pe inn i den uan­meld­te de­mon­stra­sjo­nen. For nors­ke stats­bor­ge­re og per­soner med per­ma­nent opp­hold i lan­det kan det være et re­le­vant ar­gu­ment. Men at rei­sen­de i po­li­tisk eks­tre­mis­me, un­der dek­ke av yt­rings­fri­he­ten skal kun­ne ak­sjo­ne­re mot nett­opp det sam­funn de be­sø­ker, er for meg in­gen men­neske­rett. En grun­dig gjen­nom­gang av ram­me­ne for yt­rings­fri­he­ten er der­for på­kre­vet.

Det frem­går av media at de- monst­ran­te­ne over­nat­tet i et leid lo­ka­le i nær­he­ten av Kristiansand. Lo­ka­let var be­stilt og be­talt for i god tid før de­mon­stra­sjo­nen ble gjen­nom­ført. En slik plan kre­ver betydelig for­be­re­del­se med kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom man­ge uli­ke ak­tø­rer. Slik kom­mu­ni­ka­sjon er i stor grad av elek­tro­nisk art, og det er in­tet som ty­der på at de høyre­eks­tre­me an­ven­der avan­ser­te kryp­te­rings­sys­te­mer. At pla­nen kun­ne gjen­nom­fø­res uten at de myn­dig­he­ter som er satt til å sik­re vårt sam­funns­sys­tem fan­get det opp, er opp­sikts­vek­ken­de. Sær­lig god over­sikt over hva som rø­rer seg i dis­se mil­jø­ene kan der­for PST ikke ha. Et­ter­som Pst-sje­fen i in­ter­vju­et selv vars­ler fle­re lig­nen­de de­mon­stra­sjo­ner i frem­ti­den er det grunn til å und­res over om eta­ten hen­nes prio­ri­te­rer rik­tig.

En snar­lig løs­ning av flykt­ning -og mi­grant­kri­sen vil fra­ta de høyre­eks­tre­me sin vik­tigs­te kamp­sak. Og mind­re for­skjel­ler i sam­fun­net vil bi­dra til økt sik­ker­het og sta­bi­li­tet. Det vil kom­me alle til gode, ikke minst de ri­kes­te.

FOTO: JARLE MARTINSEN

At rei­sen­de i po­li­tisk eks­tre­mis­me un­der dek­ke av yt­rings­fri­he­ten skal kun­ne ak­sjo­ne­re mot nett­opp det sam­funn de be­sø­ker, er for meg in­gen men­neske­rett, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.