En sei­er for valg­fri­he­ten!

Faedrelandsvennen - - MENING - CELINA HAGEN, leder KRF kvin­ner Vest-ag­der

1. au­gust var en stor sei­er for alle oss som øns­ker å til­brin­ge litt eks­tra tid med bar­na mens de enda er små, kontantstøtten økte nem­lig til 7500,- kro­ner.

●● Det er ikke alle som er klar for å sen­de ett-årin­gen i barne­hage, og det bur­de hel­ler ikke være sånn at barne­hage er det enes­te rik­ti­ge val­get. Der­for er det så bra vi har kontantstøtten som sik­rer en re­ell valg­fri­het.

Ka­ri Hen­rik­sen fra Ar­bei­der­par­ti­et der­imot var ikke like for­nøyd med økt kon­tant­støt­te som det jeg var. Hun be­nyt­tet an­led­nin­gen i Fvn til å gi min ge­ne­ra­sjon kvin­ner an­svar for dår­lig like­stil­ling på Sør­lan­det. Jeg kun­ne ikke vært mer uenig. Slik jeg ser det så tren­ger vi ikke fle­re eld­re kvin­ner som me­ner at alle mød­re og fed­re må pel­le seg til­ba­ke i full jobb så snart bar­net er ett år. Jeg kun­ne så in­der­lig øns­ke at Hen­rik­sen bare kun­ne gi oss bitte­litt slækk for at vi prio­ri­te­ter an­ner­le­des enn hva hun selv vil­le gjort.

Jeg er en av de som har tenkt å be­nyt­te meg av kontantstøtten nes­te år. Og jeg had­de hå­pet å gjø­re det uten at Hen­rik­sen un­der­vur­der­te mine og and­re kvin­ners evne til å fat­te be­slut­nin­ger for oss selv. Mitt valg pas­ser rik­tig­nok ikke for alle, men jeg prø­ver li­ke­vel ikke å slak­te de som sen­der ett-årin­gen i barne­hage. Sna­re­re tvert i mot. Jeg sy­nes det er flott at vi kan prio­ri­te­re for­skjel­lig. Det som pas­ser for meg, pas­ser ikke for alle. Og det som ikke pas­ser for Hen­rik­sen kan hun fak­tisk ikke prø­ve å pres­se oss til å vel­ge hel­ler.

Jeg be­gyn­ner å bli mek­tig lei av at min ge­ne­ra­sjon kvin­ner blir på­ført an­sva­ret for at Sør­lan­det sco­rer dår­lig på like­stil­ling. Hvor­dan kan noen må­ne­der av 40-50 år i ar­beids­li­vet være til hin­der for like­stil­lin­gen? Dess­uten er det hel­ler ikke bare dår­lig like­stil­ling vi får an­svar for, vi får også an­sva­ret for å føde fle­re barn slik at det er nok men­nes­ker til å ta seg oss når vi blir eld­re. For­stå det den som kan.

Jeg er glad for at KRF er en for­kjem­per for fa­mi­li­ens valg­fri­het. Ikke bare har KRF økt kontantstøtten, vi vil også gjø­re den flek­si­bel slik at den kan kom­bi­ne­res med barne­hage.

Så må det jo også sies at det er fak­tisk hel­ler ikke slik at man kan leve på 7500,- i mnd. Vel­ger man kon­tant­støt­te så vel­ger man også en mer spar­som­me­lig livs­stil. Li­ke­vel er kontantstøtten et sterkt sig­nal fra sta­ten om at man øns­ker fle­re barn. Og øns­ker man at det skal fø­des fle­re barn, så må man først og fremst leg­ge til ret­te for at min ge­ne­ra­sjon får lyst på fle­re barn.

Så hå­per jeg at Ka­ri Hen­rik­sen og Ap slut­ter å på­fø­re oss som vel­ger ver­di­full tid med bar­na dår­lig sam­vit­tig­het. Jeg kan be­ro­li­ge Ap med at vi kom­mer til å job­be i man­ge år frem­over, og jeg er over­be­vist om at det vil gå rik­tig så bra med oss som vel­ger kon­tant­støt­te i noen må­ne­der.

Vi vil rik­tig­nok kan­skje bli møtt med noen for­dom­mer, og få an­svar for at like­stil­lin­gen går dår­lig, men så vin­ner vi dy­re­bar tid og noen ver­di­ful­le barne­hen­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.