Ter­je Vi­gen­pri­sen for 2022 går til...

Faedrelandsvennen - - MENING - GUSTAV REIERSEN, Man­dal

«Ter­je Vi­gen er en helt. Pe­er Gynt er en skurk. Vi­gen hand­let so­si­alt. Pe­er Gynt var seg selv nok. Hvor­dan kan det ha seg at fedre­lan­det har opp­ret­tet en he­ders­pris i den sis­tes navn?...ter­je Vi­gen fra Sør­lan­det gjen­nom­gikk en livs­kri­se, som han voks­te på…»

●● Det­te skri­ver Jan Erik Vold, og pe­ker på at vi kan være stol­te av Pe­er Gynt som lit­te­ra­tur, ikke av Pe­er Gynt som per­son.

«Har noen kom­met på den tan­ken at man kun­ne inn­stif­te en Ter­je Vi­gen-pris?»

(Nytt­års­tale, Dag­bla­det 31.12.2012, gjen­gitt i Vold>: Ka­non/kan­non/ ka­non, 2016.

Jeg til­la­ter meg å ta opp Volds for­slag. Aust- og Vest-ag­der skal slås sam­men, og vi skal gjen­nom en spen­nen­de og sik­kert kre­ven­de in­te­gre­rings­pro­sess. På kul­tur­fron­ten kun­ne en Ter­je Vi­gen­pris være et godt sted å be­gyn­ne.

Ter­je Vi­gen vis­te i nø­dens stund om­sorg for kone og barn, han ut­sat­te seg selv for fare for å ber­ge sine gjen­nom de vans­ke­li­ge ti­de­ne. Han gjen­nom­lev­de kri­sen, han fant for­soning, han vis­te nåde (både Lor­dens og Ter­jes dat­ter het An­na: he­bra­isk for nåde).

Jan Erik Vold pe­ker på at Pe­er Gynt-pri­sen er en kjen­dis­pris og harm­løs nok. «Men den skus­ler bort me­nin­gen med Ib­sens dra­ma­tis­ke verk, som går på men­nes­kets for­plik­tel­se i det so­sia­le liv.»

For en Ter­je Vi­gen-pris vil­le

mål­grup­pen være men­nes­ker og in­sti­tu­sjo­ner med et so­lid so­si­alt en­ga­sje­ment, en pris for be­visst­gjø­ring rundt pris­vin­ne­rens inn­sats og gi dra­hjelp til hu­ma­ni­tært og sam­funns­gavn­lig ar­beid.

Vi ble me­get be­geist­ret da vi i som­mer så Kil­dens opp­set­ning av Ter­je Vi­gen i Fjære­heia! Flott fore­stil­ling i im­po­ne­ren­de amfi. Og Jan Erik Volds opp­ford­ring pres­set seg frem i be­visst­he­ten.

Når de to fyl­kes­kom­mu­ne­ne våre nå skal ar­bei­de seg sam­men, ut­ford­rer jeg her­ved fyl­kes­råd­mann, fyl­kes­ord­fø­re­re og ho­ved­ut­val­ge­ne for kultur til å sam­le seg om en Ter­je Vi­gen-pris som et fel­les pro­sjekt. En slik pris vil spei­le det so­sia­le og hu­ma­ni­tæ­re en­ga­sje­men­tet i lands­de­len, og yt­ter­li­ge­re for­ster­ke inn­byg­ger­nes be­visst­het på det­te fel­tet. Sam­ti­dig fram­he­ver vi Ib­sens fo­kus på men­nes­kets for­plik­tel­se i det so­sia­le liv.

Og pri­sen vil også kun­ne styr­ke be­visst­he­ten rundt Grim­stad og Lil­le­sands po­si­sjon i ar­ven etter Ib­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.