Ein­s­le­ge pen­sjo­nis­tar, gjer opp­rør!

Ein­s­leg pen­sjo­nis­tar må gje­re opp­rør ved va­let i haust.

Faedrelandsvennen - - MENING - LEIV TORSTVEIT

Me har fått ei ne­ga­tiv kjøpe­kraft det sis­te året. Alle av­gif­ter har sti­ge meir enn pen­sjo­nen. Det­te får stør­re føl­gjer for ein­s­le­ge pen­sjo­nis­tar enn for gif­te pen­sjo­nis­tar. Dei gif­te mer­kar snautt den­ne ned gon­gen, men me ein­s­leg mer­kar det.

Au­ka av­gif­ter gjer oss mind­re pen­gar å leve for. Det er stor skil­nad på gif­te og ein­s­le­ge pen­sjo­nis­tar. Det er lett å for­kla­re. To hus er like sto­re. I det eine bur ein ein­s­leg pen­sjo­nist, i det and­re eit pen­sjo­nert ek­te­par. Alle har føl­gjan­de fas­te ut­gif­ter: For­sik­ring, Nrk-li­sens, kom­mu­na­le av­gif­ter og eige­doms­skatt. Av­gif­ta på vatn og av­løp er også lik. Pri­sen på å var­me er også nok­så lik.

Des­se ut­gif­te kan ek­te­pa­ret dele på to, mens den ein­s­le­ge må ta alt sjølv. Og er hu­set ned­be­talt, får den ein­s­leg for­mues­katt, ein skatt ek­te­pa­ret slepp, for­di for­mua blir delt på beg­ge to. Og eg har ikkje teke med ut­gif­ter til avi­ser og bil.

Ein må vere blind og døv for ikkje å skjø­ne at den ein­s­le­ge bru­kar meir og meir av pen­sjo­nen sin til fas­te ut­gif­ter. Men in­gen av par­tia har opp­da­ga det­te. Men par­tia sam­ord­nar ein del av pen­sjo­nen til ek­te­pa­ret. Alt­så veit po­li­ti­ka­ra­ne at det er rim­le­gar å vere to enn ein, når du er pen­sjo­nist. Me ein­s­leg pen­sjo­nis­tar bør gje­re opp­rør ved va­let i haust. Røys­ta på det par­ti­et som vil love oss eit skatte­frå­drag på til dø­mes 10000 kro­ner i året. Det vil vere eit rett opp­rør av oss ein­s­le­ge pen­sjo­nis­tar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.