Kjær­lig­het som va­rer li­vet ut

Faedrelandsvennen - - MENING - KA­RI HEN­RIK­SEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-ag­der

Man­ge hus­ker vel de hjerte­skjæ­ren­de bil­de­ne av ek­te­pa­ret i Aren­dal som ikke fikk bo sam­men på syke­hjem.

●● ord­fø­rer, bei­der­par­ti­et­fikk par­ti­et Hel­dig­vis­ord­n­etat Corne­lis­det­te opp. had­de som skal Nå Nord­lie­byen­bli vil grep stan­dard Ar­bei­der-en inn­fra klok Ar- ogi alle gode Som kom­mu­ner. re­la­sjo­ner syke­plei­er be­tyr vet for jeg trygg-hva het. Trygg­het gjør folk fris­ke­re og li­vet blir enk­le­re enn om du har man­ge be­kym­rin­ger. Tren­ger du helse­hjelp er trygg­het eks­tra vik­tig, spe­si­elt når du er gam­mel. Det å ha sty­ring over eget liv er også en vik­tig fak­tor for helse og triv­sel i hver­da­gen. Ar­bei­der­par­ti­et vil at eld­re skal være sje­fer i egne liv og har ut­ar­bei­det en hel­het­lig om­sorgs­po­li­tikk for eld­re, som inne­hol­der til­tak for mer ak­ti­vi­tet, fle­re hele stil­lin­ger og fle­re hen­der i om­sor­gen, samt en sat­sing på hjelp­som og nyt­tig tek­no­log, som kan gjø­re hver­da­gen bed­re for den en­kel­te.

Som en del av den­ne vil Ar­bei­der­par­ti­et sør­ge for at eld­re får økt trygg­het ved å inn­føre en Kjær­lig­hets­ga­ran­ti. I sa­ker der den ene ek­te­fel­len el­ler sam­bo­eren har fått syke­hjems­plass, og den and­re også er av­hen­gig av kom­mu­nens tje­nes­ter, vil vi ha en ga­ran­ti i lov­ver­ket slik at de skal få bo sam­men de sis­te må­ne­de­ne og åre­ne av li­vet hvis beg­ge øns­ker det.

Høy­re- og Frp-re­gje­rin­gen har gjen­nom helse­mi­nis­te­ren­ter.fore­slått at kom­mu­ne­ne selv kan re­gu­le­re det­te i ut­ar­bei­del­se av egne for­skrif­ter. I dag er det an­slags­vis 25 kom­mu­ner som har slikt til­bud. Ar­bei­der­par­ti­et vil der­imot ikke at det skal være opp til hver en­kelt kom­mu­ne å av­gjø­re om de vil inn­føre en sam­boer­ga­ran­ti el­ler ikke. Trygg­het som gam­mel og om­sorgs­tren­gen­de skal ikke være av­hen­gig av i hvil­ken kom­mu­ne du bor i. Alle eld­re om­sorgs­tren­gen­de skal ha det sam­me til­bu­det.

Vi vil at det skal ut­ar­bei­des egne kri­te­ri­er for slik prak­sis som skal være stan­dard i alle kom­mu­ner. Kri­te­ri­ene for å få slik plass må være kla­re og på­rø­ren­de må også in­volve­res. Man må sik­re seg at det­te er noe beg­ge par­ter øns­ker av egen, fri vil­je.

Størst av alt er kjær­lig­he­ten. For man­ge va­rer den li­vet ut og en ad­skil­lel­se når de har be­hov for om­sorg i in­sti­tu­sjon kan for­rin­ge livs­kva­li­te­ten for man­ge, og gjø­re de­res sis­te da­ger ful­le av savn og sorg. Ar­bei­der­par­ti­et leg­ger til ret­te for også for de som tren­ger om­sorg og syke­hjems­plass skal få leve nært sam­men med sin kjæ­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.