Er Nor­ge vil­li­ge til å ta sitt an­svar?

Faedrelandsvennen - - MENING - NORA SPITALEN, Nor­ges han­di­kap­for­bund ung­dom

Det et 9 mil­lio­ner flykt­nin­ger med ned­satt funk­sjons­evne i ver­den. Li­ke­vel er det få som kom­mer til Nor­ge. Har de ikke be­hov for å flyk­te hit? Hva om det er vi ikke lar dem få kom­me?

●● «En­hver har rett til i and­re land å søke og ta imot asyl mot for­føl­gel­se,» står det i men­neske­ret­tig­he­te­ne ar­tik­kel 14.

Det­te gjel­der selv­sagt også men­nes­ker med ned­satt funk­sjons­evne. Hvor­for flyk­ter ikke fle­re? De har ut­ford­rin­ger med å be­ve­ge seg, som gjør at de sjel­dent kla­rer å flyk­te selv. Det­te gjør dem til de mest sår­ba­re.

Krig fø­rer til at man­ge men­nes­ker får va­ri­ge ska­der. Noen kan ha blitt ska­det av nors­ke vå­pen, som kon­se­kvens av at vi ikke kre­ver slutt­bru­ke­r­er­klæ­ring fra land vi sel­ger vå­pen til. Har vi ikke et eks­tra an­svar for å hjel­pe dem som har blitt ska­det av våre vå­pen?

Re­gje­rin­gen vil ikke prio­ri­te­re å ta imot flykt­nin­ger som tren­ger medi­sinsk bi­stand. Sann­syn­lig­vis for­di det både kre­ves yt­ter­li­ge­re men­nes­ke­li­ge res­sur­ser og sto­re øko­no­mis­ke be­vil­ger. De som tren­ger det mest, får alt­så ikke kom­me til Nor­ge - til tross for at vi bor i et av ver­dens ri­kes­te land. Kan det for­ven­tes at and­re land tar sitt an­svar, når selv ikke Nor­ge gjør det?

Det er best å hjel­pe flykt­nin­ger i lei­rer i nær­om­rå­der - me­ner noen po­li­ti­ke­re. Men man­ge av dis­se lei­re­ne byr på fryk­te­li­ge og uver­di­ge for­hold. Det­te går spe­si­elt ut­over dem med ned­satt funk­sjons­evne. De kom­mer ba­kerst i en lang kø når det de­les ut nød­hjelp. Sam­me mu­lig­het til å gå på sko­le får de hel­ler ikke. Spe­sial­un­der­vis­ning som man­ge barn tren­ger, fin­nes sann­syn­lig­vis ikke. Hjelpe­mid­ler og pro­fe­sjo­nell as­si­stan­se som både barn og voks­ne er av­hen­gi­ge av for å fun­ge­re i hver­da­gen, ek­sis­te­rer i svært li­ten gra­dom det fin­nes i hele tatt?

Er det da best å hjel­pe flykt­nin­ger i nær­om­rå­der - un­der sli­ke for­hold? Vi kan ikke sit­te å se på li­del­sen ute i ver­den og sam­ti­dig være oss selv nok. Vi må hjel­pe fle­re flykt­nin­ger, og da spe­si­elt de eks­tra sår­ba­re. Det hand­ler om å frem­me rett­fer­dig­het i en urett­fer­dig ver­den, om å gi håp og mu­lig­he­ter i det håp­løse. Det vil kos­te både øko­no­misk og men­nes­ke­li­ge res­sur­ser. Det vil kan­skje til og med føre til at vi ikke kan få alt vi øns­ker oss, slik som la­ve­re ben­sin­pri­ser og la­ve­re skat­ter. Jeg tror at flykt­nin­ger vil be­ri­ke og ut­ford­re sam­fun­net - der­som de blir in­klu­dert i fel- les­ska­pet. Er vi egent­lig vil­li­ge til det?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.