Im­mun­te­ra­pi til alle som tren­ger det

Faedrelandsvennen - - MENING -

Im­mun­te­ra­pi er lege­mid­ler som fjer­ner «bremse­klos­ser»i im­mun­for­sva­ret.

●● Med den­ne be­hand­lin­gen ut­nyt­tes pa­si­en­tens eget im­mun­sys­tem til å an­gri­pe kreft­cel­le­ne di­rek­te. Im­mun­te­ra­pi vir­ker dob­belt så godt på pa­si­en­ter med lunge­kreft som celle­gift og strå­ling. Det kos­ter 1,3 mil­lio­ner kro­ner i året.og det­te er en kost­nad Nor­ge må ta seg råd til! Men jeg set­ter ett stort spørs­måls­tegn til lege­mid­del­in­du­stri­en når det gjel­der å hem­me­lig­hol­de pris­set­tin­gen. De for­kla­rer pris­ni­vå­et som for­ret­nings­hem­me­lig­he­ter. De fles­te i Nor­ge kjen­ner noen som har/har hatt kreft. Å være på­rø­ren­de til et men­nes­ke med kreft er en tøff på­kjen­ning. Og alle vil at de vi els­ker skal få den bes­te be­hand­ling som kan opp­dri­ves. Det sam­me ser vi for Ms-pa­si­en­ter. Man­ge vel­ger å rei­se til ut­lan­det for å få stam­celle­be­hand­ling.det kos­ter mel­lom 500.000 og 1,3 mil­lio­ner. Som pa­si­en­ten må be­ta­le selv! I man­ge land er stam­celle­trans­plan­ta­sjon stan­dard­be­hand­ling for Ms-pa­si­enNor­ge er et av ver­dens ri­kes­te land,og vi bur­de vært le­den­de i å til­by våre skatte­be­ta­le­re den bes­te be­hand­ling in­nen me­di­sin! JORUNN AASELLE OL­SEN, 3.stor­tings­kan­di­dat De­mo­kra­te­ne i Vest-ag­der

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.