Fleske­sal­get har star­tet!

Faedrelandsvennen - - MENING - AGNAR VILDALEN

«Løp og kjøp». Den nær­mes­te ti­den blir fles­ket både fett og bil­lig; el­ler blir det kan­skje tvert imot, både ma­gert og blekt nå da vi har fått Fakta.no på ba­nen?

●● Fra spøk til al­vor, valg er al­vor­li­ge sa­ker og skal tas al­vor­lig. Vi som tror på de­mo­kra­ti­et, hå­per og tror på et helt nød­ven­dig skif­te i sep­tem­ber for å hind­re at det­te de­mo­kra­ti­et blir ra­sert av far­li­ge høy­re-eks­tre­me kref­ter som, tid­vis, har kom­met til syne i Skan­di­na­via og res­ten av Euro­pa, ikke minst nå ny­lig i Mar­kens gate i Kristiansand.

Det får være nok at det i fire år har blitt for­fek­tet en po­li­tikk som frem­mer ego­is­me og frem­med­frykt. Som for­fek­ter den ster­kes­tes (ri­kes­te) rett til sam­funns­go­de­ne på be­kost­ning av de som vir­ke­lig har be­hov for dis­se. Høyre­si­dens po­li­tikk er helt be­visst, som den all­tid har vært, på å gjø­re de rike ri­ke­re og de fat­ti­ge fat­ti­ge­re.

Frp løf­ter i til­legg, selv­føl­ge­lig, frem sitt ho­ved­tema «ra­sisme­kor­tet», «kam­pen mot inn­vand­ring» og hyl­ler frem­med­ha­tet som ved alle fore­gå­en­de valg. Det­te er det enes­te par­ti­et Frp vir­ke­lig kan. De kun­ne like gjer­ne stått sam­men med gjen­gen i Mar­kens den 29. juli.

Dess­ver­re fin­nes det en del nord­menn som er enig i den­ne po­li­tik­ken. Skam de­re! Den­ne po­li­tik­ken sym­bo­li­se­res best ved alle ut­spil­le­ne fra Syl­vi List­haug og alle hen­nes (så­kal­te krist­ne) til­tak for å sten­ge ute folk som har det for­fer­de­lig, røm­mer fra krig, tor­tur og reds­ler vi i over­flods-nor­ge ikke en­gang kan fat­te rekke­vid­den av.

Det en me­get uro­li­ge ver­den tren­ger i dag er ver­di­er som so­li­da­ri­tet men­nes­ker imel­lom, hu­ma­nis­me og neste­kjær­lig­het, ikke opp­ri­ven­de kon­flik­ter som i opp­rin­nel­sen er frem­kalt av rå ka­pi­ta­lis­ter, sli­ke som den­ne re­gje­rin­gen heg­ner om og frem­els­ker.

Gå og stem og stem rik­tig. Det ver­ste man kan gjø­re er å ikke be­nyt­te seg av mu­lig­he­ten. Like­gyl­dig­het er nesten like ille som å stem­me Frp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.