Jorun Sti­an­sen og An­na Ras­mus­sen i «Skal vi dan­se»

Idol-vin­ne­ren fra 2005 og Nor­ges størs­te blog­ger blir å se på TV 2 den­ne høs­ten.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - NØDLAND SKOGEDAL MAGNUS

12 nors­ke kjen­di­ser skal kon­kur­re­re i dans i årets pro­gram, og blant dem er Jorun Sti­an­sen og An­na Ras­mus­sen. I til­legg skal Cen­giz Al, kjent for rol­len som Yousef i SKAM, være med.

– Det­te blir drit­gøy, og jeg har gle­det meg til å kun­ne for­tel­le om det. Nå gle­der jeg meg til å fron­te Sør­lan­det igjen, sier Jorun til KRS­BY.

An­na Ras­mus­sen har tid­li­ge­re sagt at hun skal flyt­te fra Søg­ne, men på blog­gen hen­nes for­kla­rer hun at det kun er mid­ler­ti­dig, og at hun skal flyt­te til­ba­ke igjen til Søg­ne før jul.

Hun la opp som ar­tist i 2009 og gle­der seg til å være på skjer­men igjen.

– Si­den jeg la opp, har jeg lig­get på la­ding. Nå gle­der jeg meg til å tref­fe folk igjen og stå foran ka­me­ra. Må­let er å ha det gøy og lære meg for­skjel­li­ge danse­triks, så jeg kan bri­fe litt eks­tra på byen. Alle øns­ker jo å kom­me så langt som mu­lig, sier venn­dø­len som vant med 55 % av stem­me­ne i Idol­fi­na­len mot Tone Dam­li Aa­ber­ge.

– Jeg gle­der meg til alt det la­tin- ske, for det har jeg all­tid hatt lyst til å lære meg, sier hun.

Dis­se skal være med i årets «Skal vi dan­se»: Cen­giz Al, kjent fra SKAM, Hed­da Ki­se, pro­gram­le­der, He­le­ne Olaf­sen, snow­board­er, Er­lend Elias, stylist, Tom­my Stei­ne, ko­mi­ker, Tru­de Drev­land, po­li­ti­ker, An­na Ras­mus­sen, blog­ger, Grun­de Myh­rer, rea­li­ty­s­tjer­ne, Ida GranJan­sen, ba­ker, Geir Schau, ra­dio­stjer­ne, Erik Folle­stad, hockey­spil­ler, Jorun Sti­an­sen, Idol­vin­ner

«Skal vi dan­se» star­ter sin 13. se­song 2. sep­tem­ber.

BEG­GE FOTO: TV 2

Jorun Sti­an­sen vant Idol for 12 år si­den.

An­na Ras­mus­sen skal kon­kur­re­re mot man­ge and­re kjen­di­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.