FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

50 år

Lin­da Sørensen, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med 50-års­da­gen, vår skjøn­ne venn­in­ne. Vi set­ter stor pris på deg og øns­ker deg alt godt for da­gen. Vi gle­der oss vel­dig til ju­bi­le­ums­tu­ren vår! Klem­mer fra In­gunn, He­ge, Arn­hild og Michele.

2 år

Chris­tof­fer Røynås Key Bernt­sen, Kristiansand. Vår mins­te skjøn­nas fyl­te 2 år den 8. au­gust. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te gutt, Chris­tof­fer! Du er vår hjerte­knu­ser og blid­fis! Vi er alle så stol­te av deg! Hil­sen mam­ma & pap­pa, Ma­ri Em­ma og Re­becca.

7 år

Mil­la So­fie Lan­dén, Kristiansand. Den­ne her­li­ge jen­ta vår fyl­ler 7 år 9. au­gust. Du er full av om­sorg, kjær­lig­het, krutt og ener­gi. Vi dig­ger deg! Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Alva, Henrik og Jose­fi­ne.

6 år

Jo­nat­han Ham­mond, Birke­land. Fot­ball­gut­ten vår - Jo­nat­han Ham­mond - fyl­ler 6 år i dag. Vel­dig glad for å ha deg på Birke­land så len­ge i som­mer. On­kel, beste­far og mor­mor gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen.

6 år

Sis­sel Eie­land Or­ding, Kristiansand. Vår lil­le sto­re sol­strå­le Sis­sel fyl­ler 6 år i dag! Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, ven­nen! Vi er utro­lig glad i deg alle sam­men! Hipp hur­ra for deg!!! Klem fra Fe­lix, Bas­ti­an, mam­ma og pap­pa.

6 år

Eli­se Bjo­raa, Lillesand. Hipp hur­ra for vår skjøn­ne Eli­se som fyl­te 6 år den 8. au­gust. Du er ei sjar­me­ren­de jen­te som els­ker å klat­re, tur­ne og svøm­me. Vi er vel­dig glad i deg. Man­ge klem­mer fra Fri­da, Sind­re, pap­pa og mam­ma.

5 år

Vic­to­ria Han­sen, Søg­ne. Vår kjæ­re, gode Vic­to­ria Han­sen, gra­tu­le­rer så mas­se med 5-års­da­gen i dag!! Du gir oss så mye gle­de med all lat­te­ren og san­gen din! Vi els­ker deg! Klem fra lille­søs­ter Ni­co­li­ne, mam­ma og pap­pa.

4 år

Astrid Torje­sen, Kristiansand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kristiansand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 4 år ons­dag den 9. au­gust. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

3 år

Gab­ri­el Mik­kel­sen, Kristiansand. Gab­ri­el fra Fa­ger­holt blir 3 år i dag, 9. au­gust. Vi gra­tu­le­rer deg så mye med da­gen kjæ­re venn. Å være kap­tein på bå­ten er det gøy­es­te du vet. Du er en god og snill gutt. Klem­mer fra Mim­mi og Gag­ga.

3 år

Gab­ri­el Mik­kel­sen, Kristiansand. Hipp hur­ra for Gab­ri­el som fyl­ler 3 år. Du er en snill og god gutt som hele fa­mi­li­en set­ter stor pris på. Vi er vel­dig glad i deg. Hil­sen far, mom­mo, tan­ter og fet­te­re.

2 år

Kaia Skaa­ra Søn­der­gaard, Kristiansand. Gra­tu­le­rer med 2-års­da­gen, lykke­trol­let vårt. Du smel­ter hjer­te­ne våre med ditt smi­gren­de "he­e­ei", dine gode klem­mer og ditt sprud­len­de ve­sen. Burs­dags­klem fra Lin­nea, Mi­na, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.