– Man­ge vet ikke hva ve­ga­nis­me in­ne­bæ­rer

KRS­BY møt­te en ve­ga­ner for å høre hva folk plei­er å mis­for­stå om ve­ga­nis­me.

Faedrelandsvennen - - TEMA -

– Jeg had­de ald­ri tenkt tan­ken på å bli ve­ge­ta­ria­ner før jeg be­gyn­te på folke­høg­sko­le, der jeg gikk en yo­ga­lin­je. Der var det mye fo­kus på ve­ge­tar­mat, og jeg traff man­ge veg­gi­ser. Det var lik­som der det be­gyn­te, for­tel­ler Nora Ma­rie Heir (20).

Hun kom­mer fra Nit­te­dal, men flyt­tet til Kristiansand i fjor for å ta bachelor i er­næ­ring ved UIA.

Hun har vært ve­ga­ner i ti må­ne­der, og var ve­ge­ta­ria­ner et halvt år før det igjen. I som­mer job­ber hun på Spire­går­den, en ve­gansk kafé som åp­net i star­ten av juli.

– man­ge er nys­gjer­ri­ge

– Mer­ker du at folk har for­dom­mer mot ve­ga­ne­re?

– Jeg ten­ker ikke at folk har for­dom­mer mot det, men hel­ler at det er vel­dig man­ge som ikke vet hva det in­ne­bæ­rer. Det er vel­dig man­ge som er nys­gjer­rig på hvor­for jeg er ve­ga­ner og hva jeg spi­ser og sånt. Egent­lig opp­le­ver jeg mest at folk syns det er vel­dig spen­nen­de, sier Nora.

– Hva plei­er folk å mis­for­stå med det å være ve­ga­ner?

– Den pro­tein-greia er en klas­si­ker. Det er vel­dig man­ge som tror at det er vans­ke­lig å få i seg nok pro­tei­ner når man er ve­ga­ner, men det er ikke til­fel­let i det hele tatt. Mye av ve­gansk mat inne­hol­der en god meng­de pro­tei­ner, alt fra di­ver­se grønn­sa­ker til bøn­ner og lin­ser.

– Hvor­for tror du det er så mye snakk om pro­tei­ner over­alt da?

FOTO: IDA MA­RIE STOKKELIEN

Nora Ma­rie Heir skul­le øns­ke folk flest viss­te mer om ve­ga­nis­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.