50 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

9. au­gust 1967

●● Hver­ken i Kristiansand el­ler nær­mes­te om­egn har vi natt­klub­ber hvor man kan se strip­tease. Jeg fant at jeg kun­ne av­hjel­pe det­te savn ved å ta opp fil­mer av nak­ne da­mer, er­klær­te Arn­finn Wiksaas, som har be­gynt med sli­ke opp­tak i sitt hjem i Kristiansand, da han i går ble in­ter­vju­et i NRK’S ’s ak­tu­elt-sen­ding. Han har hatt kon­takt med po­li­ti­et og sier det er ikke por­no­gra­fi han dri­ver med. Han be­kref­tet el­lers opp­lys­nin­ger i avi­se­ne om at han be­ta­ler 130 kro­ner ti­men til mo­del­le­ne som opp­trer er nak­ne. Har de litt klær på, får de halv­alv­par­ten. Det har meldt seg en rek­ke e in­ter­es­ser­te til det­te «ar­bei­det», og av v dem han har pluk­ket ut er 6-7 mel­lom 200 og 29 år, og en er gift.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.