– Tror Ro­sen­borg ten­ker se­rie og Euro­pa

Jerv har vun­net fire av sine fem sis­te se­rie­kam­per. Ons­dag jak­ter la­get skal­pen til gi­gan­ten Ro­sen­borg.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Jeg tror først og fremst Ro­sen­borg ten­ker på lør­dags­kam­pen mot Mol­de. Mol­de har sne­ket seg opp i ryg­gen på dem, og det er eks­tremt vik­tig for RBK ikke å tape den kam­pen. Det er ga­ran­tert i bak­ho­det på gans­ke man­ge av spil­ler­ne, sier Jerv-tre­ner Sand­stø.

Jerv er blant form­la­ge­ne i 1. di­vi­sjon, og har be­gynt å klat­re på ta­bel­len etter en elen­dig vår­se­song.

I cu­pen har la­get klart å spil- le seg fram til 4. run­de for and­re gang i his­to­ri­en. Mot­stan­der på Le­ver­myr ons­dag er stjerne­gal­le­ri­et til Ro­sen­borg, som top­per Elite­se­ri­en, fem po­eng foran Sarps­borg 08.

Trøn­der­ne tap­te ny­lig Cham­pions League-kva­li­fi­se­rin­gen mot Cel­tic. I nes­te uke står Ajax på mot­satt bane­halv­del i Euro­pa League-kva­li­fi­se­rin­gen.

– RBK er en for­mi­da­bel mot­stan­der for en så li­ten klubb som Jerv, sier kap­tein Glenn An­der­sen.

Norsk Tip­ping har 7,50 i odds på hjemme­sei­er til Jerv. Det sier litt om hvor sto­re fa­vo­rit­ter trøn­der­ne er i cup­kam­pen.

– Jeg hå­per vi kla­rer å leg­ge fryk­ten og usik­ker­he­ten i gar­de­ro­ben, og at vi går ut og er oss selv. Da kan vi spil­le god fot­ball, og rys­te RBK, sier Ul­rik Ber­glann.

AVGIR MYE Rom

Jerv-spil­ler­ne had­de vi­deo­ana­ly­se før tirs­da­gens økt i Grim­stad. Der fikk de se at også et godt lag som RBK også har sine svak­he­ter.

– De kom­mer ga­ran­tert hit for å do­mi­ne­re bane­spil­let, men vi har sett at de går fram med mye folk, og da er det vel­dig mye rom vi kan ut­nyt­te of­fen­sivt. Det er sto­re mu­lig­he­ter, sier Ber­glann.

Det er meldt dår­lig vær i Grim­stad ons­dag. An­der­sen tror ikke det skal bli noe pro­blem for gress- mat­ta på Le­ver­myr.

– Nå er ba­nen fryk­te­lig fin, og det vil bli ny­de­li­ge for­hold for beg­ge lag. Jeg skul­le hel­ler hatt Ro­sen­borg på en knall­hard bane i de­sem­ber, sier An­der­sen og ler.

Jerv har bare igjen rundt 200 le­di­ge stå­plas­ser igjen på Le­ver­myr. Det lig­ger der­med an til å bli full­satt, og 3500 til­skue­re i cup­fes­ten.

– Det kan gi oss det eks­tra gi­ret som vi tren­ger på sån­ne da­ger, sier Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø.

«MURBREKKER» på BENKEN

– Hva tror du om mu­lig­he­te­ne til å slå ut Ro­sen­borg?

– Alt kan skje. Vi har både fer­dig­he­ter og fart fram­over som kan straf­fe de fles­te. For oss hand­ler det bare om å være ef­fek­ti- ve. Vi må ta vare på sjan­se­ne vi får, og tør­re å være oss selv, sier Sand­stø.

Han gjør nep­pe vel­dig man­ge end­rin­ger på la­get som vant 2–0 over Fred­rik­stad i for­ri­ge se­rie­run­de. Det be­tyr at to­måls­sco­rer Da­vid Akin­to­la fort­set­ter på topp.

– Ro­sen­borg er et godt lag, og vi har ikke kref­ter til å stå høyt på dem hele kam­pen. Vi må være klo­ke inn­imel­lom, og leg­ge oss kom­pakt. Da er det et per­fekt kamp­bil­de for ham, sier Sand­stø.

Jerv har også den 204 centimeter høye spis­sen Ide­li­no Colu­bali Go­mez i bak­hånd. Han fikk sin de­but sist, og vis­te at han ikke bare har god fy­sikk, men også fart i bei­na.

– Han har et van­vit­tig steg, sier Sand­stø og smi­ler.

FOTO: HÅVARD KARLSEN

Ar­ne Sand­stø og Jerv har fått opp dam­pen etter en dår­lig vår­se­song. Ons­dag kom­mer Ro­sen­borg på be­søk til Le­ver­myr i cu­pens fjer­de run­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.