For­ny­et håp.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG - ARILD SANDVIK

Det be­gyn­ner å bli en stund si­den Start bug­net av pro­fi­ler både på spil­ler-, tre­ner- og le­der­si­den. Strengt tatt har det vært litt grått på Spare­ban­ken Sør Are­na de sis­te åre­ne, og ni­vå­et på selve spil­let har hel­ler ikke vært til å jub­le over. Der­med har pub­li­kum for­svun­net, der­iblant jeg. Men nå kan vi kan­skje håpe på bed­re ti­der. Nye, rike ei­ere har spyt­tet inn mil­lio­ner, og an­set­tel­sen av en høy­pro­fi­lert og eks­tremt me­rit­tert sports­sjef gir mu­lig­het til å tro på bed­re ti­der. La­get skri­ker fort­satt etter nye spil­ler­pro­fi­ler, men kan­skje de kom­mer. Og kan­skje er det da på tide for både meg og fle­re til å ven­de til­ba­ke til sta­dion igjen, kan­skje al­le­re­de på søn­dag. Med inn­gangs­pris på én kro­ne kan vi i hvert fall ikke skyl­de på øko­no­mi­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.