Drøm­men om lap­pen falt i grus

Na­hor (18) nek­tes fø­rer­kor­tet etter fem år i Nor­ge for­di hans eri­tre­is­ke pass har gått ut. Nå må han en­ten ven­te på søk­na­den om norsk pass el­ler rei­se ut av Nor­ge for å for­nye sitt gam­le pass.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

Te­ori­prø­ven og kjøre­ti­me­ne var i boks og be­talt for. Men da Na­hor (18) skul­le kjø­re opp falt drøm­men om lap­pen i grus. Hans eri­tre­is­ke pass var ny­lig gått ut på dato. Nå står 18-årin­gen, som har bodd fem år i Nor­ge og er inn­vil­get per­ma­nent opp­holds­til­la­tel­se, uten gyl­dig ID.

Na­hor Nat­nael Eyassu har bodd i Nor­ge i over fem år. 18-årin­gen har fått inn­vil­get per­ma­nent opp­holds­til­la­tel­se og ven­ter nå i spen­ning på søk­na­den om norsk stats­bor­ger­skap.

Na­hor har si­den han flyt­tet fra hjem­lan­det Eri­trea gjort seg godt kjent med Nor­ge. Han gikk ny­lig ut av Dahls­ke vi­dere­gå­en­de sko­le i Grim­stad med gode ka­rak­te­rer, snak­ker fly­ten­de norsk og har fått seg en rek­ke nors­ke kom­pi­ser.

Som res­ten av kom­pis­gjen­gen had­de Na­hor lyst til å ta fø­rer­kor­tet for å kun­ne opp­le­ve enda mer av Nor­ge i som­mer­fe­rien. 18-årin­gen har job­bet ved si­den av sko­len i to år, og spart nesten hver kro­ne for å få råd til lap­pen.

Men drøm­men om lap­pen skul­le ikke bli en­kel for ham. Mens skole­kom­pi­se­ne far­ter vi­de­re, set­tes Na­hors liv på vent for­di han står uten ID.

BE­TAL­TE – FIKK IKKE LAP­PEN

Na­hor øns­ket å ha teori­en i boks før ek­sa­mens­pe­rio­den be­gyn­te, og be­sto prø­ven al­le­re­de i fe­bru­ar. To ti­mer før opp­kjø­rin­gen 31. juli had­de Na­hor en sis­te av man­ge kjøre­ti­mer med kjøre­læ­re­ren fra Grim­stad. Tu­ren end­te på ut­si­den av Sta­tens veg­ve­sen i Aren­dal.

– Da jeg kom inn gjor­de jeg akku­rat som da jeg tok teori­en. Jeg opp­ga mitt per­son­num­mer og vis­te frem le­gi­ti­ma­sjon. Man­nen bak kas­sen sjek­ket om jeg var folke­re­gist­rert og alt gikk greit, sier Na­hor.

Der­et­ter be­tal­te Na­hor 1040 kro­ner for opp­kjø­rings­ti­men han var klar for. Men så star­tet pro­ble­me­ne.

– Jeg hils­te på sen­sor, og vi satt oss i bi­len. Der­et­ter spur­te han om le­gi­ti­ma­sjon. Igjen vis­te jeg frem pas­set og bank­kor­tet. Men sen­so­ren men­te at det ikke var godt nok, sier 18-årin­gen.

IKKE GYL­DIG LE­GI­TI­MA­SJON

For å ta fø­rer­kor­tet må du være folke­re­gist­rert i Nor­ge og ha gyl­dig le­gi­ti­ma­sjon med bil­de. Selv om Na­hor er folke­re­gist­rert nek­tes han opp­kjø­ring for­di ban­ken ikke vil gi ham bank­kort med bil­de, og for­di pas­set fra Eri­trea had­de gått ut må­ne­den før.

Søk­nads­pro­ses­sen om norsk pass er ikke klar, og Na­hor kan ikke rei­se til Eri­trea for å for­nye sitt gam­le pass. Hva me­ner Sta­tens veg­ve­sen at han skal gjø­re?

– Det enes­te jeg kan sva­re er at han må skaf­fe seg et gyl­dig pass. Jeg ser pro­ble­met, men hvor­dan han skal løse det lig­ger uten­for vår do­me­ne, sier Leif Holst, leder for tra­fi­kant­en­he­ten ved Sta­tens veg­ve­sen i Aust-ag­der.

Holst leg­ger til at uten­om pass og bank­kort kan man også be­nyt­te for­sva­rets Id-kort, Norsk sjø­farts­bok, Id-kort fra Eu-land el­ler reise­be­vis for flykt­nin­ger. Na­hor ei­er in­gen av dis­se be­vi­se­ne, hel­ler ikke sist­nevn­te da reise­be­vis iføl­ge UDI kun ut­de­les flykt­nin­ger som an­kom­mer lan­det uten pass fra hjem­lan­det.

Hel­ler ikke eta­ter over Sta­tens vei­ve­sen kan gi Na­hor en en­kel løs­ning på pro­ble­met.

– Han kan søke UDI om ut­len­dings­pass for å rei­se til Eri­treas am­bas­sa­de i Sve­ri­ge for å søke om nytt na­sjo­na­li­tets­pass. Even­tu­elt kan han ven­te på norsk pass der­som søk­na­den hans om stats­bor­ger­skap blir inn­vil­get, sier Øystein Ton­stad Lek­nes, en­hets­le­der i UDI.

Lek­nes leg­ger til at saks­be­hand­lings­ti­den for ut­len­dings­pass per nå lig­ger på syv må­ne­der.

KJØRE­LÆ­RE­REN REA­GE­RER

Na­hors kjøre­læ­rer, Øystein Hen­nings­en, sy­nes det er be­kla­ge­lig at Na­hor ikke får kjø­re opp.

– Jeg føl­te han var klar og had­de de so­sia­le fer­dig­he­ter man sø­ker etter i tra­fik­ken. Na­hor er både var­som i tra­fik­ken og en høf­lig gutt. Da er det dumt at man blir møtt på den må­ten, sier Hen­nings­en.

Men kjøre­læ­re­ren er ikke over­ras­ket.

– Sta­tens Veg­ve­sen er en av de mest stren­ge eta­te­ne vi har. Jeg me­ner imid­ler­tid at det er spe­si­elt når han fikk ta teori­en med den sam­me le­gi­ti­ma­sjo­nen. Og et­ter­som Na­hor har tatt teori­en kan de også se hvem han er i sine data­sys­te­mer, og sjek­ke ham på den må­ten, sier han vi­de­re.

På det­te sva­rer Sta­tens vei­ve­sen:

– Ja, han er re­gist­rert med bil­de etter te­ori­prø­ven ble tatt. Vi had­de en del åp­nin­ger for det tid­li­ge­re, men nå har vi stram­met inn på reg­le­ne. Så nei, det er ikke len­ger til­strek­ke­lig, sier Holst.

PASS HAR VÆRT ET HIN­DER

18-årin­gen skal ha fri­år det­te året. Pla­nen var egent­lig å ta ett år i mi­li­tæ­ret som res­ten av kom­pis­gjen­gen, men også her var pas­set et pro­blem.

– Jeg had­de lyst å i mi­li­tæ­ret for å gi noe til­ba­ke. Jeg hå­pet at søk­na­den om norsk pass vil­le bli inn­vil­get før sko­len var fer­dig, men det har tatt leng­re tid enn vi trod­de, sier han.

Der­for sy­nes han det var eks­tra kje­de­lig da han ikke fikk kjø­re opp.

– Jeg sy­nes det er vel­dig trist. Pass var et hin­der for meg da jeg vil­le i mi­li­tæ­ret, og nå også her. Jeg har job­bet hardt for å bli en del av det nors­ke sam­fun­net. Der­for kla­rer jeg ikke å for­stå hvor­for jeg ikke kan kjø­re opp når jeg er både folke­re­gist­rert og har bank­kort, sier 18-årin­gen.

Nå hå­per han at søk­nads­pro­ses­sen går raskt slik at han kan star­te med stu­di­er nes­te år.

– I år skal jeg job­be og tjene pen­ger til nes­te år. Jeg har tatt alle real­fa­ge­ne, så drøm­men er å kom­me inn på NTNU slik at jeg kan bli in­ge­ni­ør, sier Na­hor.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Na­hor Nat­nael Eyassu (18) er akku­rat fer­dig med Dahls­ke vi­dere­gå­en­de sko­le. Han øns­ket som res­ten av kom­pi­se­ne å ta fø­rer­kor­tet, men Sta­tens Veg­ve­sen hev­der han ikke har gyl­dig le­gi­ti­ma­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.