Kri­tis­ke til fiske av leppe­fisk

De sis­te åre­ne har det blitt fisket opp mil­lio­ner av leppe­fisk langs Ag­der­kys­ten. Det får Na­tur­vern­for­bun­det til å rea­ge­re.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT er­lend.iversen.skarsholt@fvn.no

De sis­te åre­ne har det blitt fisket opp mil­lio­ner av leppe­fisk langs Ag­der­kys­ten. Det får Na­tur­vern­for­bun­det til å rea­ge­re.

– Vi er svært uro­li­ge for kon­se­kven­se­ne av å fjer­ne ar­ter i den stør­rel­ses­or­den det her er snakk om, sier fyl­kes­le­der i Na­tur­vern­for­bun­det i Vest

Ag­der, Pe­der Jo­han Pe­der­sen.

På som­mer­en hå­ver rundt 500 leppe­fis­ke­re i Nor­ge inn fle­re mil­lio­ner fisk til sam­men i lø­pet av noen få må­ne­der, fle­re av dem på Sør­lan­det. De fem ar­te­ne leppe­fisk be­står av har blitt så po­pu­læ­re på grunn av at opp­dretts­næ­rin­gen be­ta­ler en pen slant per fisk. De bru­kes nem­lig som rense­fisk i an­leg­ge­ne til fjer­ning av lakse­lus.

Fædre­lands­ven­nen var med en leppe­fis­ker på Sør­lan­det ut 20. juli. Etter re­por­ta­sjen har blant an­net Na­tur­vern­for­bun­det tatt til orde og rea­gert på den mas­si­ve meng­den leppe­fisk som blir fisket opp i Ag­der og Nor­ge.

Til sam­men i de tre kvote­om­rå­de­ne Ska­ger­rak, Vest­lan­det og Nord for 62°N ble det til sam­men fisket 19.8 mil­lio­ner i 2016 iføl­ge Fis­keri­di­rek­to­ra­tet.

– FLE­RE BETENKELIGHETER

Pe­der­sen kan for­tel­le at de har fått fle­re til­bake­mel­din­ger fra en­kelt­per­soner som me­ner at det helt ty­de­lig har blitt mind­re leppe­fisk rundt bryg­ger, og der de el- lers før har vært å ob­ser­ve­re.

– Vi har fle­re betenkeligheter med det­te fisket der mil­lio­ner av leppe­fisk hver som­mer blir tatt opp i våre svært grun­ne og kyst­nære om­rå­der. Leppe­fisk­ar­te­ne har et svært kom­pli­sert livs­møns­ter, de er svært sta­sjo­næ­re og har en vik­tig rol­le i øko­sys­te­me­ne som mat for an­nen fisk og sjø­fugl og på and­re må­ter, for­tel­ler Pe­der­sen.

Na­tur­vern­for­bun­det er også usik­ker på ef­fek­ten den har i kam­pen mot lakse­lus.

– Vi ser den sto­re øk­nin­gen i lakse­lus-pro­ble­met som en føl­ge av alt­for in­ten­siv næ­rings­drift med for sto­re an­sam­lin­ger av laks og ør­ret i mer­de­ne. Na­tu­ren sva­rer på den­ne må­ten med opp­blomst­ring av lakse­lus. Og vi ser føl­ge­ne for vill­fisk som på­fø­res unor­ma­le be­last­nin­ger, me­ner Pe­der­sen.

USIKRE På KON­SE­KVEN­SEN

En av lan­dets frems­te fors­ke­re på fiske­ar­te­ne er Kim Hal­vor­sen ved Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet i Fløde­vi­gen. Han har blant an­net en dok­tor­grad på leppe­fisk.

– Man­ge spørs­mål vi får, er om det har ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser. Vi ser helt klart re­du­ser­te be­stan­der av leppe­fisk i om­rå­der hvor det fiskes hardt, i for­hold til om­rå­der som er fre­det. For oss er det vans­ke­lig å få et bil­de av to­tal­be­stan­den, og det av­hen­ger av hvor vi tref­fer når vi fore­tar un­der­sø­kel­ser. Sam­ti­dig er det også sto­re na­tur­li­ge be­stands­sving­nin­ger. Det har gjort at vi har hatt ut­ford­rin­ger med å si hvor mye som tas ut, for­tel­ler Hal­vor­sen som er én av to i Nor­ge som har dok­tor­grad på leppe­fisk.

Han for­tel­ler vi­de­re at det er snakk om vel­dig tall­rike ar­ter som stort sett do­mi­ne­rer i de om­rå­de­ne de fin­nes, og at det skal fiskes vel­dig hardt der­som de skal bli ut­ryd­det.

– Spørs­må­let er ret­tet mer mot hva kon­se­kven­se­ne er for and­re ar­ter når du re­du­se­rer en så vik­tig art, i et så stort om­fang. Leppe­fisk bei­ter på kreps­dyr og på det som er i tang- og tare sko­gen, samt det er vik­tig mat for torsk og sjø­fugl, sier han.

Fors­ke­ren fra Man­dal me­ner det er vans­ke­lig å stu­de­re leppe­fisk for­di det er snakk om man­ge ting som spil­ler inn, og at det etter få år med forsk­ning er vans­ke­lig å si hva slags ef­fekt re­du­se­rin­gen har på and­re ar­ter.

– Vi ser for oss at fisket på leppe­fisk kan fortsette der­som vi får på plass de re­gu­le­rin­ge­ne som må til for å få et bære­kraf­tig fiske. Det er det vik­tigs­te sånn iso­lert sett på be­stan­den, for­kla­rer Hal­vor­sen.

– FISKET BØR IKKE FORBYS

Fisket etter leppe­fisk er lov fra juli til 31. de­sem­ber. For­skjell fra fjor­året er at det i år er blitt satt en far­tøy­kvo­te, iste­den­for en to­tal­kvo­te. Men Hal­vor­sen er be­kym­ret for hvor­dan ut­vik­lin­gen etter det­te året kan bli.

– Vi har gitt ett råd til Fis­keri­di­rek­to­ra­tet om å inn­føre et mak­si­mal­mål for de uli­ke ar­te­ne, hvor de størs­te in­di­vi­de­ne må set­tes ut igjen når de fan­ges. Nå bru­kes kun minste­mål, og det gir lite be­skyt­tel­se til fisk i kjønns­mo­den stør­rel­se, spe­si­elt for han­ne­ne. Det har ikke blitt tatt til føl­ge i års­re­gu­le­rin­gen. Før rå­de­ne vi kom­mer med blir fulgt, så er det jo be­ret­ti­get den be­kym­rin­ga Na­tur­vern­for­bun­det har. Vi de­ler jo det sy­net for så vidt, men vi me­ner ikke fisket bør forbys, kon­sta­te­rer fors­ke­ren.

Hal­vor­sen me­ner et mak­si­mal­mål vil be­skyt­te de størs­te, og mest pro­duk­ti­ve in­di­vi­de­ne og gi en bed­re kjønns­ba­lan­se. Han­ne­ne hos to av de vik­tigs­te ar­te­ne, grønn­gylt og berg­gylt byg­ger re­der og har yn­gel­pleie, og er der­for svært vik­ti­ge for re­pro­duk­sjo­nen.

– Slik vil det all­tid være en god be­stand gyte­fisk, for­kla­rer Hal­vor­sen, som stil­ler seg kri­tisk til hvor­for ikke di­rek­to­ra­tet valg­te å re­gu­le­re det­te i år.

Pe­der Jo­han Pe­der­sen me­ner det bør fors­kes mye mer på fel­tet, noe han plan­leg­ger å ut­ford­re fiskeri­mi­nis­ter Per Sand­berg på når han kom­mer til Høl­len og Åros 11. au­gust.

– Jeg me­ner forsk­ning både på kon­se­kven­se­ne av fiske etter leppe­fisk og ef­fek­ten av leppe­fisk som pusse­fisk bør in­ten­si­ve­res, sier Pe­der­sen.

SEN SKARSHOLT FOTO: ER­LEND IVER-

Tei­ner og ru­ser blir brukt i fisket etter leppe­fisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.