Tor Røs­te Fos­sen død

Tid­li­ge­re Start-spil­le­re hyl­ler sin tid­li­ge­re ho­ved­tre­ner Tor Røs­te Fos­sen, som døde man­dag. Han ble 77 år gam­mel.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HÅVARD KARLSEN ha­vard.karlsen@fvn.no TEKST: SONDRE ZACHARIASSEN

Tid­li­ge­re Start­spil­le­re hyl­ler sin tid­li­ge­re ho­ved­tre­ner Tor Røs­te Fos­sen, som døde man­dag.

Fos­sen tren­te Start fra 1975 til 1977, før han tok over som Alands­lags­sjef for Nor­ge, en stil­ling han had­de nesten et helt ti­år.

Høyde­punk­tet som lands­lags­sjef kom fra Nor­ge slo Eng­land for førs­te gang i 1981. Kam­pen på Ul­le­vaal sta­dion end­te med en 2–1-sei­er til ver­te­ne.

Tot­nin­gen var keeper da Ro­sen­borg vant se­rie­gull i 1967 og 1969, og var as­sis­tent un­der Nils Ar­ne Eg­gen da trøn­der­ne vant både se­ri­en og cu­pen i 1971.

Mel­lom 1973 og 1974 var Røs­te Fos­sen ho­ved­tre­ner for RBK, før han tok over i Start. Der ble det se­rie­bron­se i 1975.

– Tor var en fan­tas­tisk tre­ner. Han kom inn med sys­te­ma­tikk i bil­det, og lær­te oss hvor­dan vi skul­le or­ga­ni­se­re oss, ikke minst de­fen­sivt. Han ga oss et grunn­lag som Kar­s­ten Johannessen kun­ne føre vi­de­re, sier

Helge Sku­seth.

VIK­TIG TRE­NER FOR START

Sunn­mø­rin­gen var med å vin­ne Starts to enes­te se­rie­gull (1978 og 1980).

– Tor var en som Start vir­ke­lig dro nyt­te av, og han skal mye av æren for de to gul­le­ne, sier Sku­seth, og leg­ger til at Røs­te Fos­sen var godt likt av både spil­le­re og le­del­se i Start.

– Han var en alle ti­ders kar. Det­te var vel­dig leit, sier Sku­seth.

Pre­ben Jør­gen­sen var også en sentral spil­ler på Start-la­get un­der Røs­te Fos­sen.

– Jeg hus­ker Tor som en god, hyg­ge­lig og om­tenk­som tre­ner. Det han var flink til, var det rent tak­tis­ke. Der var vi gans­ke sko­lert da Kar­s­ten kom før 1978-se­son­gen. Han kom med hu­mø­ret, og det var en vel­dig god kom­bi­na­sjon som gjor­de oss til gode fot­ball­spil­le­re, sier Jør­gen­sen.

– Han var med å byg­ge gulla­get, det kan jeg si. Det­te var trist å høre, sier Jør­gen­sen om Røs­te Fos­sens bort­gang.

– HAR SATT DYPE SPOR

Fle­re fot­ball­pro­fi­ler ut­tryk­te ons­dag sin sorg over Røs­te Fos­sens bort­gang.

– Jeg ble litt ut­slått da jeg les­te det i mor­ges. Han var en dyk­tig fot­ball­kol­le­ga og en god venn, sier tid­li­ge­re Rbk-tre­ner Nils Ar­ne Eg­gen til Adresse­avi­sen.

– Jeg lær­te å kjen­ne Tor Røs­te Fos­sen som en kunn­skaps­rik, om­gjen­ge­lig og bra mann. Han har satt dype spor i norsk fot­ball. Vel­dig trist. RIP, skri­ver Lars Tjærn­ås på Twit­ter.

– Nav­net hans vil all­tid knyt­tes til 2-1-brag­den mot Eng­land på Ul­le­vaal i 1981. Bra mann – på og uten­for ba­nen, skri­ver TV 2-pro­fil Davy Wath­ne.

I TOP­PEN AV NORSK FOT­BALL

Høs­ten 1974 spe­ku­ler­te Fædre­lands­ven­nen flit­tig i hvem som skul­le over­ta tre­ner­gjer­nin­gen etter Kar­s­ten Johannessen. Blant dem som avi­sen had­de på sin lis­te var 34 år gam­le Tor Røs­te Fos­sen, en av lan­dets mest etter­trak­te­de fot­ball­tre­ne­re.

Røs­te Fos­sen, som var mål­vakt hos Ro­sen­borg på slut­ten av 1960-åre­ne, had­de le­det RBK til bron­se og cup­fi­na­le i sin de­but­se­song som ho­ved­tre­ner i 1973. I til­legg var to­tin­gen tre­ner for junior­lands­la­get.

14. ok­to­ber kun­ne Fædre­lands­ven­nen mel­de sine le­se­re at Tor Røs­te Fos­sen had­de sagt ja til å bli Starts tre­ner. En po­si­sjon han had­de i tre se­son­ger.

I lø­pet av dis­se tre åre­ne kjem­pet Start hele ti­den i top­pen av norsk fot­ball. I de­but­se­son­gen til Røs­te Fos­sen erob­ret klub­ben sin and­re bronse­me­dal­je og i beg­ge de to på­føl­gen­de se­son­ge­ne hav­net gul­trøy­ene på fjer­de plass.

Tor Røs­te Fos­sen er den av

Starts tre­ne­re som har tatt flest po­eng (1,58) pr. se­rie­kamp på nivå 1. Han top­per også den de­fen­si­ve ta­bel­len. Start slapp bare inn 1,05 mål pr. kamp i lø­pet av hans 66 se­rie­kam­per på tre­ner­ben­ken.

MØT­TE TYS­KE STJERNER

Start kva­li­fi­ser­te seg for Euro­pa i alle se­son­ge­ne som Røs­te Fos­sen var tre­ner. I 1977 tok klub­ben sin førs­te sei­er i Ue­fa-cu­pen med 6–0 mot is­lands­ke Fram. Be­løn­nin­gen var et møte med den vest­tys­ke se­rie­mes­te­ren Ein­tracht Braun­schweig.

En ok­to­ber­dag i 1977 møt­te nesten 8.000 sør­len­din­ger opp på Kristiansand sta­dion for å bi­vå­ne tys­ke fot­ball­stjer­ner, blant an­net Vm-spil­ler­ne Paul Breit­ner og Wolf­gang Dremmler. Start-la­get le­ver­te over evne. Mål­vakt Roy Amund­sen stoppet alt av tys- ke sjan­ser og Helge Hau­gen sco­ret kam­pens enes­te mål. Sei­e­ren er sann­syn­lig­vis Starts bes­te en­kelt­pre­sta­sjon gjen­nom alle ti­der. I re­tur­kam­pen ble tys­ker­ne for ster­ke og vant til slutt 4–0.

Start le­ver­te gode re­sul­ta­ter i Nor­ges­mes­ter­ska­pet i pe­rio­den 1975–1977. I 1975 nåd­de klub­ben semi­fi­na­len for førs­te gang, men tap­te kne­pent 0–1 borte mot Bodø/glimt. De nes­te to se­son­ge­ne røk Start ut i kvart­fi­na­len for hen­holds­vis Sogn­dal og Lillestrøm.

1. ja­nu­ar 1978 over­tok Røs­te Fos­sen an­sva­ret for det nors­ke lands­la­get. En po­si­sjon han had­de til juni 1987.

FOTO: HVAAL, MOR­TEN

Tor Røs­te Fos­sen tren­te Start fra 1975 til 1977.

FOTO: LAURVIK, HENRIK

Tor Røs­te Fos­sen (i midt­en) tren­te A-lands­la­get til Nor­ge i nesten ti år. Her er han av­bil­det sam­men med Ei­nar Aas (t.v.) og Ar­ne Larsen Økland (t.h.).

FOTO: ARKIV

Tor Røs­te Fos­sen sam­men med Nils Ar­ne Eg­gen (t.h.).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.